Cari:
Bil Bahasa English
1 abai neglect
2 abstain abstain
3 abstain mengundi abstain from voting
4 actus reus actus reus
5 ad hoc ad hoc
6 ad valorem ad valorem
7 ada-adaan undang-undang legal fiction
8 adat anak watan native custom
9 adat antarabangsa international custom
10 adat atau kelaziman_ custom or usage
11 adat lazim general custom
12 adempsi ademption
13 adil dan munasabah just and reasonable
14 adil dan saksama just and equitable
15 admiralti admiralty
16 aduan complaint
17 afidavit affidavit
18 afidavit jawapan affidavit-in-reply
19 afidavit tambahan supplementary affidavit
20 agensi pembentuk undang-undang law-creating agency
21 agensi penentu undang-undang law-determining agency
22 agih apportion
23 agresi aggresion
24 ahli juri juror/juryman
25 ahli parlimen member of parliament/parliamentary
26 ahli silih ganti alternate member
27 ahli Badan Peguam member of the Bar
28 ahli Dewan Undangan Negeri member of State Legislative Assembly
29 akaun account
30 akaun bersama joint account
31 akaun premium syer share premium account
32 akaun terakui account stated
33 akru accrue
34 akses access
35 akses kepada kanak-kanak access to a child
36 Akta Act_
37 akta induk parent act
38 Akta Parlimen Act of Parliament
39 aktuari actuary
40 akaun declaration
41 akaun berkanun statutory declaration
42 akaun bersalah plea of guilty
43 akaun kesolvenan declaration of solvency
44 akaun nazak dying declaration
45 akaun taat setia declaration of allegiance
46 akaun tak bersalah plea of not guilty
47 akuiesens acquiescence
48 akujanji undertaking
49 akusaksi attest
50 alam sekitar manusia human environment
51 alang gift
52 alang_inter vivos gift_inter vivos
53 alang selepas gift over
54 alasan barangkali probable ground
55 alasan keputusan grounds of decision
56 alasan penghakiman grounds of judgement
57 alasan rayuan grounds of appeal
58 alibi alibi
59 alien alien
60 alien musuh enemy alien
61 alimoni alimony
62 alokatur allocatur
63 alternatif alternative
64 alur laut perpulauan archipelagic sea-lane
65 amalan observance
66 amalan dan prosedur practice and procedure
67 amalan menyalahi undang-undang illegal practice
68 amalan salah malpractice
69 amanah trust
70 amanah berbangkit resulting trust
71 amanah budi bicara discretionary trust
72 amanah eksekutori executory trust
73 amanah khairat charitable trust
74 amanah menyalahi undang-undang illegal trust
75 amanah perlindungan protective trust
76 amanah prekatori precatory trust
77 amanah terbentuk lengkap fully constituted trust
78 amanah tersempurna executed trust
79 amanah tersirat implied trust
80 amanah utama principal trust
81 amaun amount
82 ambil kerja employ
83 ambil tahu cognisance
84 ambulatori ambulatory
85 amicus curiae amicus curiae
86 amnesti amnesty
87 amunisi ammunition
88 anak angkat adopted child
89 anak disahtaraf legitimated child
90 anak jagaan ward
91 anak jagaan mahkamah ward of court
92 anak syarikat subsidiary company
93 anak tak sah taraf illegitimate child
94 analogi analogy
95 anarki anarchy
96 ancaman menace
97 andaian assumption
98 aneksasi annexation
99 anggapan presumption
100 anggapan boleh dipatahkan rebuttable presumption
101 anggapan kekebalan presumption of immunity
102 angggapan ketakbersalahan presumption of innocence
103 Anggota Kehakiman Bench
104 angkat sumpah take oath
105 angkatan bersenjata armed force
106 ansuran instalment
107 ansuran termungkir defaulted instalment
108 antara kerajaan intergovernmental
109 antara pihak inter parties
110 anuiti annuity
111 anuiti amanah trust annuity
112 anuiti bersama joint annuity
113 anuiti tangguhan deferred annuities
114 aparteid apartheid
115 aprobat dan reprobat approbate and reprobate
116 arahan brief; instruction; ruling
117 arahan memerhati watching brief
118 arbitrari arbitrary
119 armistis armistice
120 armistis menyeluruh general armistice
121 armistis tempatan local armistice
122 artikel articled (of clerkship)
123 asas undang-undang legal basis
124 aset asset
125 aset bersih net asset
126 aset cair liquid asset
127 aset ketara tangible asset
128 aset ketara bersih net intangible asset
129 aset merosot wasting asset
130 aset tak ketara intangible asset
131 aset tak ketara bersih net intangible asset
132 assizes assizes
133 assumpsit assumpsit
134 asurans assurance
135 atol atoll
136 aturan order (court rule)
137 aturan antarabangsa international order
138 audi alteram partem audi alteram partem
139 autoriti authority (cases)
140 autoriti berpengaruh persuasive authority
141 autoriti mengikat binding authority
142 autrefois acquit autrefois acquit
143 autrefois convict autrefois convict
144 avulsi avulsion
145 awam civil
146 award award
147 award interim award interim
148 bab chapter
149 badan berkanun statory body
150 badan eksekutif executive organ
151 badan kehakiman judiciary
152 badan kuasi-am quasi-public body
153 Badan Peguam Bar
154 badan pendamai conciliatory body
155 badan perundangan legislature
156 badan perundangan negeri state legislature
157 Badan Perundangan Persekutuan Federal Legislature
158 badan perundangan pusat central legislature
159 bahagian part
160 bahagian pilihanraya constituency
161 bahagian pilihanraya persekutuan federal constituency
162 bahan letupan explosive substance
163 bahasa kesat offensive language
164 bahaya nyata eminent danger
165 baili bailee
166 bailif bailiff
167 bailmen bailment
168 bailor bailor
169 bakal intended (proprietor etc)
170 baki residue
171 balasan consideration
172 balasan akan diterima consideration receivable
173 balasan eksekutori executory consideration
174 balasan lampau past consideration
175 balasan masa depan future consideration
176 balasan nominal nominal consideration
177 balasan tersempurna executed consideration
178 banci_ census
179 banduan convict; prisoner
180 bangkitan marah provocation
181 bangkitan marah besar dan mengejut grave and sudden provocation
182 banjingan_ villain
183 bankrap bankrupt
184 bankrap dilepaskan discharged bankrupt
185 bantahan objection
186 bantahan diterima objection sustained
187 bantahan ditolak objection overruled
188 bantahan permulaan preliminary objection
189 bantuan guaman legal aid
190 barang kegunaan sendiri personal effects
191 barang kes exhibit (court)
192 barang-barang dijual dan dihantar serah goods sold and delivered
193 barang-barang distres distressed goods
194 barangan bukan kontraban non-contraband goods
195 barangan kontraban contraband goods
196 barangkali probable
197 bare trust bare trust
198 barrister-at-law barrister-at-law
199 batal abrogate;cancel;revoke
200 batal dan tak sah null and void
201 batasan limitation;restriction
202 batu nautika nautical mile
203 batuan buatan artificial rock
204 baucar cacat defective voucher
205 bayaran berkala periodical payments
206 bayaran ganti reimbursement
207 bayaran konstruktif constuctive payment
208 bayaran profesional professional charges
209 bayaran tambahan peguam refresher
210 bayaran yang sah good payment
211 bazir biaran permissive waste
212 baziran sengaja voluntary waste
213 beban membukti burden of proof
214 bebanan encumbrance/incumbrance
215 bebas absolve
216 bebas masuk free access
217 bebas sewa rent free
218 bekues bequest
219 belah-bahagian division (in parliament)
220 belanja expenses
221 belanja hangus out of pocket expenses
222 belanja pasti outgoings
223 belanja pengurusan mayat funeral expenses
224 belanja permulaan preliminary expenses
225 beli purchase
226 belia youth
227 beligeren belligerent
228 belum dewasa minority (age)
229 bencana alam_ act of god
230 benda dalam tindakan thing in action
231 benda letupan explosive substance
232 benda ruang angkasa extraterrestrial body
233 bendera kemudahan flag of convinience
234 benefisiari_ beneficiary___
235 benefisiari amanah beneficiary of trust
236 benefisiari budak infant beneficiary
237 bentang table (lay)
238 bentuk tindakan form of action
239 berasingan severally
240 berat tetap deadweight
241 berbilang kerakyatan multinationality;plural nationality
242 berbilang pihak multilateral
243 berikrar affirm (declare)
244 berikuasa authorise
245 berimilik alienate
246 berimilik semula re-alienate
247 berjustifikasi justifiable
248 berkas apprehend
249 berkomplot consipire
250 berkuatkuasa have effect
251 bermegah selaku kawin jactitation of marriage
252 berperikemanusiaan humane
253 berpelembagaan constitutional
254 bersalah guilty
255 bersaling reciprocal
256 bersama concurrent (sentence)
257 bersama-sama in concert
258 bersara retire
259 bersatu consummate (marriage)
260 bersekedudukan cohabit
261 bersembunyi lurking
262 bersempadanan adjacent
263 bersempadankan persisir depan abuts on the foreshore
264 bersendirian in person
265 bersesama dan berasingan jointly and severally
266 bersetuju assent
267 bersubahat abet
268 bersumpah make oath; swear
269 bersyarat conditional
270 bertanggungan sendiri personally liable
271 bertugas engaged (in court)
272 berucap kepada mahkamah address the court
273 berupa pusport
274 bidang kuasa jurisdiction
275 bidang kuasa admiralti admiralty jurisdiction
276 bidang kuasa am general jurisdiction
277 bidang kuasa asal original jurisdiction
278 bidang kuasa asing foreign jurisdiction
279 bidang kuasa bersama concurrent jurisdiction
280 bidang kuasa diri personal jurisdiction
281 bidang kuasa domestik domestic jurisdiction
282 bidang kuasa eksklusif exclusive jurisdiction
283 bidang kuasa ekuiti equitable jurisdiction
284 bidang kuasa istimewa extraordinary jurisdiction
285 bidang kuasa jenayah criminal jurisdiction
286 bidang kuasa kompeten competent jurisdiction
287 bidang kuasa luar wilayah extraterritorial jurisdiction
288 bidang kuasa menasihat advisory jurisdiction_
289 bidang kuasa negara bendera flag state jurisdiction
290 bidang kuasa penal penal jurisdiction
291 bidang kuasa perunding consultative jurisdiction
292 bidang kuasa rayuan appellate jurisdiction
293 bidang kuasa sampingan ancillary jurisdiction
294 bidang kuasa sivil civil jurisdiction
295 bidang kuasa terhad limited jurisdiction
296 bidang kuasa wajib compulsory jurisdiction
297 bidang kuasa wilayah territorial jurisdiction
298 bidang tugas terms of reference
299 bigami bigamy
300 bil kos bill of cost
301 boikot boycott
302 boleh batal voidable
303 boleh dikuatkuasakan enforceable
304 boleh ramal foreseeable
305 boleh tebus redeemable
306 boleh terima admissible
307 bombardmen bombardment
308 bon bond
309 bon tender tender bond
310 bona fide bona fide
311 borstal borstal
312 botomri bottomry
313 broker broker
314 broker insurans insurance broker
315 broker saham stockbroker
316 buang negeri banishment
317 bubar dissolve
318 budak infant
319 budi bicara discretion_
320 budi bicara kehakiman judicial discretion
321 budi bicara mutlak absolute discretion
322 bukan budi bicara non-discretionary
323 bukan pemastautin non-resident
324 bukti proof
325 bukti muktamad conclusive proof
326 bukti penyampaian proof of service
327 buku guaman cause book
328 bunga interest
329 bunuh murder
330 buronan fugitive
331 bursa saham stock exchange
332 buruh paksa forced labour
333 butir lanjut dan jelas futher and better particulars
334 butir-butir particulars
335 butiran item
336 cabul obscene
337 cabutan extract (dokumen)
338 cagaran security (guarantee)
339 caj charge (fee)
340 caj hutang debt charges
341 caj terapung floating charge
342 caj tetap fixed charge
343 calon candidate
344 campur tangan intervention
345 campur tangan bersenjata armed intervention
346 cangkat benua continental rise
347 canon law canon law
348 cantum merge
349 cari search (register)
350 cari pelanggan solicit
351 carter charter (contract)
352 carterparti charterparty
353 caruman contribution
354 caruman wajib obligatory contribution
355 casus feoderis casus feoderis
356 catel chattel
357 catel personal chattel personal
358 catel real chattel real
359 caveat emptor caveat emptor
360 cedera hurt
361 cedera parah grievous hurt
362 cek tak layan dishonoured cheque
363 cela reprimand
364 celaan censure
365 cerai divorce
366 ceroboh rumah house-trespass
367 cerobohan encroachment
368 certiorari certiorari
369 cestui que trust cestui que trust
370 champerty champerty
371 clausular rebus sic stantibus clausular rebus sic stantibus
372 colek kidnap
373 Common Law Common Law
374 compromis compromis
375 consensus ad idem consensus ad idem
376 corus delicit corus delicit
377 crimen falsi crimen falsi
378 crimen laesae majestatis crimen laesae majestatis
379 cuai negligent
380 cuba membunuh attempted murder
381 cubaan attempt
382 cukai tax;rent
383 cukai asing foreign tax
384 cukai dikenakan rent reserved
385 cukai nominal nominal rent
386 cukai perolehan turnover tax
387 cukai tanah quit rent
388 cukai tokok surtax
389 cukup umur full age
390 dadah drugs
391 daftar kelahiran register of birth
392 daftar pemilih electoral roll
393 daftar perkahwinan register of marriage
394 dagangan merchandise
395 dakwa prosecute;sue
396 dakwaan palsu false pretence
397 dalam percubaan on probation
398 Dana Antarabangsa International Monetary Fund
399 dana disatukan consolidated fund
400 dana kontingensi contingency fund
401 dana penebusan redemption fund
402 dasar negara national policy
403 dataran abis abyssal plain
404 de jure de jure
405 debellatio debellatio
406 debentur debenture
407 debentur berkekalan perpetual debenture
408 debentur gadai-janji mortgage debenture
409 deduksi undang-undang legal deduction
410 defendan defendant
411 defendan bersama co-defendant
412 deklarasi declaration
413 deklarasi satu pihak unilateral declaration
414 dekri decree
415 dekri mutlak decree absolute
416 dekri nisi decree nisi
417 dekri pembubaran decree or dissolution
418 dekri pemisah kehakiman decree of judicial separation
419 delegatus non potest delegare delegatus non potest delegare
420 delik antarabangsa international delict
421 delinkuen deliquent
422 delinkuensi antarabangsa international deliquency
423 demilitarisasi demilitarization
424 demis demised
425 demuraj demurrage
426 dendan fine
427 dengan disedarinya knowingly
428 dengan ini hereby
429 dengan kekerasan by force
430 dengan kemurniaan good conscience
431 dengar cakap hearsay
432 deportasi deportation
433 deposisi deposition
434 despot despot
435 detinu detinue
436 devis dan bekues devis dan bekues
437 Dewan Rakyat House of Representatives
438 dewan undangan legislative assembly
439 Dewan Undangan Negeri State Legislative Assembly
440 dewasa majority (age)
441 di sisi undang-undang legal
442 diayah propaganda
443 dibatalkan quashed;strike out (case)
444 dibebaskan acquitted
445 dibebaskan dan dilepaskan acquitted and discharged
446 dibenarkan sustained;upheld (objection)
447 diberi amaran dan dilepaskan admonished and discharged
448 dibuang dengan kos dismissed with costs
449 dicta dicta
450 didengar heard
451 dihalang oleh had masa barred by limitation
452 dihukum bankrap adjudged bankrupt
453 dikreditkan credited
454 dilepaskan discharged__
455 dilepaskan atas jaminan released on bail
456 dilepaskan dalam percubaan released on probation
457 dinyatakan set-out
458 dipecat disbarred
459 diperakui certified
460 dipertanggungjawabkan impose
461 dipilih returned
462 diplomasi_ad hoc ad hoc_diplomacy
463 dipotong strike out (roll)
464 diputuskan held (decision)
465 disabitkan convicted
466 disahkan upheld (decision)
467 disifatkan deemed to be
468 disiplin discipline
469 diskaun discount
470 distres distress_
471 ditangguh tanpa tarikh adjourned sine die
472 ditauliahkan accredited
473 diterima masuk ke Badan Peguam called to the Bar
474 diterima sebagai peguambela dan peguamcara admitted as an advocate and solicitor
475 ditetapkan untuk perbicaraan set down for hearing
476 diuntukkan alloted
477 dius dues
478 dividen dividend
479 doktrin_cy-pres cy-pres_doctrine
480 doktrin duluan doctrine of precedent
481 doktrin inkorporasi doctrine of incorporation
482 doktrin kebebasan laut doctrine of the freedom of the sea
483 doktrin kesamarataan negara equality of states doctrine
484 doktrin ketakiktirafan doctrine of non-recognition
485 doktrin marsyal doctrine of marshalling
486 doktrin pelayaran tak terputus doctrine of continuous voyage
487 doktrin pemilihan doctrine of election
488 doktrin pendahuluan doctrine of advancement
489 doktrin pengemukaan diri doctrine of holding out
490 doktrin prinsipal tak terdedah doctrine of undisclosed prinsipal
491 doktrin tindakan negara doctrine of act of state
492 dokumen document
493 dokumen awam public document
494 dokumen hakmilik document of title
495 dokumen hakmilik keluaran issue document of title
496 dokumen hakmilik tetap final document of title
497 dokumen keluaran pendua duplicate issue document
498 dokumen meleret prolix document
499 dokumen persendirian private document
500 dokumen perwasiatan testamentary document
501 dokumen sah authentic document;valid document
502 dokumen terlindung privileged document
503 dokumen undang-undang legal document
504 domain undang-undang antarabangsa domain of international law
505 domisil domicile
506 domisil perolehan acquired domicile
507 donatio mortis causa donatio mortis causa
508 dower dower
509 dua kerakyatan dual nationality
510 dualisme dualism
511 duluan precedent
512 duluan kehakiman judicial precedent
513 dures duress
514 duta ambassador
515 duti duty (tax)
516 duti harta pusaka estate duty
517 dwibahagian bipartite
518 dwipihak bilateral
519 edik edict
520 ejen agent
521 ejen diplomatik diplomatic agent
522 ejen semasa desakan_ agent of necessity
523 ejusdem generis ejusdem generis
524 eksais excise
525 eksekuatur exequatur
526 ekshibit exhibit (affidavit)
527 ekspatriasi expatriation
528 ekspropriasi expropriation
529 ekuiti equity;equitable
530 ekuiti penebusan equity of redemption
531 embargo embargo
532 embarkasi embarkation
533 emigran emigrant
534 emigrasi emigration
535 empunya lihat:tuan punya
536 en ventre sa mere en ventre sa mere
537 endors endorse
538 endowmen endowment
539 entiti berasingan separate entity
540 entiti juridikal juridical entity
541 entiti undang-undang legal entity
542 eskrow escrow
543 espionaj espionage
544 estet estate (property of living person)
545 estet si bankrap bankrupt estate
546 estopel estoppel
547 etika profesional professional ethic
548 ex abundanti cautela ex abundanti cautela
549 ex aequo et bono ex aequo et bono
550 ex contractu ex contractu
551 ex gratia ex gratia
552 ex parte ex parte
553 ex post-facto ex post-facto
554 ex-officio ex-officio
555 factum probanda factum probanda
556 factum probantia factum probantia
557 faedah ilat invalidity benefit
558 faedah kesangsian benefit of the doubt
559 faedah pengurangan kerja retrenchment benefit
560 fakta fact
561 fakta material material fact
562 fakta persoalan fact in issue
563 fakta relevan relevant fact
564 faktor factor (mercantile agent)
565 faktor peringanan mitigation factor
566 fasal clause
567 fasal elak escape clause
568 fasal keingkaran biasa usual default clause
569 fasal kelautan maritime clause
570 fasal ketakmasukan exclusion clause
571 fasal keutamaan membeli pre-emption clause
572 fasal kolateral collateral clause
573 fasal masa time clause
574 fasal negara diutamakan most favoured nation clause
575 fasal nilai emas gold value clause
576 fasal opsyenal optional clause
577 fasal penepian waiver clause
578 fasal pengakusaksian attestation clause
579 fasal pengecualian exemption clause
580 fasal penutup final clause
581 fasal penyertaan am general participation clause
582 fasal penyingkiran bidang kuasa ouster of jurisdiction clause
583 fasal pertikaian dispute clause
584 fasal tafsiran interpretation clause
585 fasal tanggung rugi indemnity clause
586 fasal timbangtara arbitration clause
587 fasal Calvo Calvo clause
588 fatwa ruling
589 federalisme federalism
590 fee fee
591 fee kompaun compounding fee
592 fee tunggakan arrears fee
593 feloni felony
594 feme sole feme sole
595 fiat fiat__
596 fiat justitia fiat justitia
597 fidusiari fiduciary
598 firma firm
599 fiskal fiscal
600 fitnah defamation
601 flagrante delicto flagrante delicto
602 folio folio
603 force majeure force majeure
604 forensik forensic
605 forma pauperis forma pauperis
606 formal formal
607 formaliti formality
608 format format
609 forum forum
610 franchise franchise (trade)
611 fraud fraud
612 functus officio functus officio
613 fungsi function
614 fungsi eksekutif executive function
615 fungsi kuasi-kehakiman quasi-judicial function
616 fungsi kuasi-pentadbiran quasi-administrative function
617 fungsi kuasi-perundangan quasi-legislative function
618 gadai pawn
619 gadai-janji mortgage__
620 gadai-janji bersama joint mortgage
621 gadaian charge (property)
622 gadaian ekuiti equitable charge
623 gaduh-gempar affray
624 gangguan disturbance
625 ganjaran gratuity
626 ganti rugi damages
627 ganti rugi jumlah tak tertentu unliquidated damages
628 ganti rugi jumlah tertentu liquidated damages
629 ganti rugi teladan exemplary damages
630 ganti rugi umum general damages
631 ganti rugi wang pecuniary damages
632 garis pangkal baseline
633 garis pemisahan demarcation line
634 garis sempadan boundary line
635 garisan navigasi udara air navigation line
636 garnisan garnishment
637 geledah search (warrant)
638 genap masa due; become due
639 gencatan senjata cease-fire
640 genosid genocide
641 geran kekal grant in perpetuity (land)
642 gerbang perkahwinan matrimony
643 gerenti guarantee
644 gila lunacy
645 gopoh rash
646 guaman distres suit; legal
647 guaman distres distress suit
648 guna khidmat engage (lawyer); employ
649 habeas corpus habeas corpus
650 had masa limitation
651 had masa tindakan limitation of action
652 hadap-tuduh arraignment
653 hadiah reward
654 hak right
655 hak akses right of access
656 hak asasi fundamental right
657 hak asasi manusia human rights
658 hak dalam milikan chose in possession
659 hak dalam tindakan chose in action
660 hak dan kewajipan asasi negara fundamental rights and duty of state
661 hak di sisi undang-undang legal right
662 hak eksklusif exclusive right
663 hak harta intelektual intelectual property right
664 hak_in personam right_in personam
665 hak_in rem right_in rem
666 hak kedaulatan sovereign right
667 hak kejar buru right of hot pursuit
668 hak keutamaan membeli right of preemption
669 hak kontraktual contractual right
670 hak kuasi-kontrak quasi-contractual right
671 hak kukuh vested right
672 hak lalu-lalang right of way
673 hak lalu-lalang awam public right of way
674 hak lalu-lalang jalan kaki right of foot-way
675 hak laluan ikhlas right of innocent passage
676 hak luar wilayah exterritoriality
677 hak masuk right of entry
678 hak melombong mining right
679 hak menangkap ikan fishing right
680 hak mengenai harta right of property
681 hak mengundi franchise (election)
682 hak mutlak absolute right
683 hak perolehan acquired right
684 hak pertahan sendirian right of private defence
685 hak perskriptif prescriptive right
686 hak primer primary right
687 hak representasi right of representation
688 hak retainer right of retainer
689 hak riparian riparian right
690 hak sebelumnya antecedent right
691 hak suami isteri conjugal right
692 hak sulitdiri right of privacy
693 hak tak terpisah inalienable right
694 hak umum general right
695 hak untuk didengar right of audience
696 hak-hak istimewa diplomatik diplomatic privileges
697 hak-hak manusia rights of mankind
698 hakcipta copyright
699 hakim judge
700 hakim menentang dissenting judge
701 Hakim Peguam Judge Advocate
702 hakim perbicaraan trial judge
703 hakim senegara national judge
704 hakmilik title
705 hakmilik asal original title
706 hakmilik bertentangan adverse title
707 hakmilik cacat defective title
708 hakmilik gantian replacement title
709 hakmilik inkoat inchoate title
710 hakmilik keempunyaan lihat:hakmilik ketuanpunyaan
711 hakmilik ketuanpunyaan proprietary title
712 hakmilik mutlak absolute title
713 hakmilik pegangan kekal freehold title
714 hakmilik pejabat pendaftaran registry title
715 hakmilik pemilikan possessory title
716 hakmilik sejarah historic title
717 hakmilik sementara qualified title
718 hakmilik tanah land title
719 hakmilik terbitan derivative title
720 hakmilik tetap final title
721 hal-ehwal agama Islam Islamic religious affairs
722 hal-ehwal penyelesaian liquidating affairs
723 hal keadaan peringan extenuating circumstances
724 halangan undang-undang legal restraint
725 hambatan undang-undang legal constraints
726 Hansard Hansard
727 hantar-serah delivery
728 hantar-serah konstruktif constructive delivery
729 hapus obliterate
730 haram illegal
731 harga rizab reserved price
732 hari genap clear days
733 harta_ property
734 harta alien alien property
735 harta alih movable property;personal property
736 harta awam public property
737 harta boleh insurans insurable property
738 harta demis demised property
739 harta devis devised property
740 harta karun treasure trove_
741 harta ketara tangible property
742 harta luar wilayah extraterritorial property
743 harta musuh enemy property
744 harta pegangan kekal freehold property
745 harta pusaka customary estate;estate (deseased)
746 harta pusaka si mati deceased's estate
747 harta rampasan perang booty
748 harta tak ketara immovable property
749 harta tak zahir incorporeal property
750 harta tanah property in land;real property
751 harta zahir corporeal property
752 hasil bersih net proceeds
753 hasil jualan proceeds of sale
754 hasil pelacuran immoral earning
755 hasil perantaraan mesne profit
756 hasutan sedition
757 hayat lifetime
758 hegemoni hegemony
759 hemat dan cermat prudence and caution
760 hereditemin hereditament
761 hidup berzina living in adultery
762 hilang akal insane
763 hilang kelayakan disqualified
764 hingga kini heretofore
765 hipotekasi hypothecation
766 Home Guard Home Guard
767 homisid homicide
768 homisid salah culpable homicide
769 hubungan diplomatik diplomatic relation
770 hubungan luar negeri foreign relations
771 hubungan sejati genuine link
772 hujah argument
773 hukum alam law of nature
774 hukum bunuh capital punishment
775 Hukum Syarak Islamic Law
776 hukuman punishment;sentence
777 hukuman buruh paksa seumur hidup penal servitude for life
778 hukuman mandatori mandatory punishment
779 hukuman mati sentence of death
780 huraian explanatory statement
781 huraian am general explanation
782 hutang debt
783 hutang bercagar secured debt
784 hutang lapuk bad debt
785 hutang negara national debt
786 hutang penghakiman judgement debt
787 hutang tak bercagar unsecured debt
788 ibu bapa sebenar natural parent
789 ibu pejabat headquarters
790 identiti identity
791 ideologi ideology
792 ikatan_ recognizance
793 ikatan fakta dipersetujui bundle of agreed facts
794 ikatan pliding bundle of pleading
795 iklan lucah indecent advertisement
796 ikrar affirm (contract)
797 imbangan kebarangkalian balance of probabilities
798 imigran immigrant
799 imigresen immigration
800 impaun impound
801 imperium imperium
802 implikasi implication
803 impotentia excusat legem impotentia excusat legem
804 in loco parentis in loco parentis
805 in pari materia in pari materia
806 in personam in personam
807 in rem in rem
808 in situ in situ
809 indeks index
810 indentur indenture
811 indikmen indictment
812 infantisid infanticide
813 infer infer
814 inferens inference
815 informer informer
816 ingkar default
817 ingkar perintah insubordination
818 injunksi injunction
819 injunksi interim interim injunction
820 injunksi larangan prohibitive injunction
821 inkus inquest
822 inses incest
823 insiden incident (land law)
824 Institusi Antarabangsa Hibrid Hybrid International Institution
825 institusi antarabangsa komposit composite international institution
826 institusi kemanusiaan humanitarian institution
827 institusi khairat charitable institution
828 institusi supranasional suprational institution
829 insurans insurance
830 insurans laut marine insurance
831 insurans risiko perang war risk insurance
832 integrasi integration
833 inter vivos inter vivos
834 interim interim___
835 interlokutori interlocutory
836 interogatori interrogatories
837 interplider interpleader
838 intimidasi intimidation
839 intimidasi jenayah criminal intimidation
840 intra vires intra vires
841 isteri spouse
842 isu issue (subject matter)
843 isu antarabangsa international issue
844 isu undang-undang legal issue
845 isytihar promulgate
846 ius gentium ius gentium
847 izin tersirat implied licence
848 izinlalu wayleave
849 jagaan custody
850 jagaan fizikal physical custody
851 jagaan perlindungan protective custody
852 jagaan polis police custody
853 jalan awam public road
854 jalur kelautan maritime belt
855 jaminan bail;security
856 jaminan kelakuan baik for good behaviour
857 jaminan kos security for costs
858 jargon undang-undang legal jargon
859 jawapan reply
860 jawatan awam public office
861 jawatan berpendapatan office of profit
862 Jawatankuasa Kehakiman Majlis Privy Judicial Committee of Privy Council
863 jawatankuasa perunding consultative committee
864 Jemaah Pengampunan Pardon Board
865 jenayah crime
866 jenayah antarabangsa international crime
867 jenayah inkoat inchoate crime
868 jualan barangan sales of goods
869 judi gaming
870 jumlah wang baki residual sum
871 jumlah wang dekri decretal sum
872 juri jury
873 jurisprudens jurisprudence
874 jurubahasa interpreter
875 jurunilai appraiser
876 jurutaksir assesor
877 jus cogens jus cogens
878 jus gentium jus gentium
879 just in personam just in personam
880 jus tertii jus tertii
881 justifikasi justification
882 juvenil juvenile
883 kabinet cabinet
884 kabotaj udara air cabotage
885 kacau-ganggu nuisance
886 kacau-ganggu awam public nuisance
887 kadar rate (numerical proportion)
888 kadar nominal nominal rate
889 kadaran rate (local tax on property)
890 kaedah rule (regulation)
891 kaedah khilaf slip rule
892 kaedah pemindahhakan conveyancing (rule)
893 kaedah pliding rule of pleading
894 kaedah tafsiran canon of interpretation
895 kaitan imputation
896 kajian semula review
897 kaki jenayah habitual criminal
898 kaki mabuk habitual drunkard
899 kalendar Gregory Gregorian calendar
900 Kamar Chamber
901 kanun code (law)
902 Kanun Jenayah Penal Code
903 Kanun Prosedur Jenayah Criminal Procudure Code
904 kapal awam public ship
905 kapal daging asing foreign merchant ship
906 kapal negara asing foreign government ship
907 kartel cartel
908 kasih sayang semulajadi natural love and effection
909 kaunterpart counterpart
910 kausa hal-ehwal suami isteri matrimonial cause
911 kausa tindakan cause of action
912 kaveat caveat
913 kawalan kehakiman judicial control
914 kawalan sewa rent control
915 kawalselia regulate
916 kawasan pentadbiran administrative area
917 kawasan perdagangan bebas free trade area
918 keadilan justice
919 keadilan asasi natural justice
920 keakruan accrual
921 kebankrapan bankruptcy
922 kebarangkalian probability
923 kebebasn liberty
924 kebebasan asasi fundamental freedom;fundamental liberty
925 kebebasan badan kehakiman independence of judiciary
926 kebebasan beragama freedom of religion
927 kebebasan bercakap freedom of speech
928 kebebasan berdagang freedom of commerce
929 kebebasan bergerak freedom of movement
930 kebebasan berhimpun freedom of assembly
931 kebebasan berkontrak freedom of contract
932 kebebasan berpesatuan freedom of association
933 kebebasan di laut lepas freedom of high seas
934 kebebasan di udara freedom of the air
935 kebebasan diri personal liberty
936 kebebasan kehakiman judicial independence
937 kebebasan navigasi freedom of navigation
938 kebebasan transit freedom of transit
939 kebelakangan retrospective
940 kebeligerenan belligerency
941 kebeligerenan bersama co-belligerency
942 kebenaran authorisation
943 kebenaran membela leave to defend
944 kebenaran menghidupkan semula leave to reinstate
945 keberkaitan imputability
946 keberkecualian neutrality
947 keberkecualian berkekalan perpetual neutrality
948 keberkecualian bersenjata armed neutrality
949 kebersalahan negara culpability of states
950 kebertanggungjawapan accountabillity
951 keberterusan negara continuity of state
952 keberterusan tindakan survival of action
953 kebolehpercayaan credit (credibility); credit (of a witness)
954 kebolehramalan forseeability
955 keburukan keduniaan evil of temporal nature
956 kecacatan defect
957 kecacatan atau peninggalan tak sengaja accidental defect or omission
958 kecacatan formal formal defects
959 kecacatan nyata patent defect
960 kecacatan pendam latent defect
961 kecakduhan remissness
962 kecederaan_ injury (person); harm
963 kecederaan badan_ bodily harm
964 kecederaan diri personal injury
965 kecuaian negligence
966 kecuaian kaitan imputed negligence
967 kecuaian melampau gross negligence
968 kecuaian salah culpable negligence
969 kecuaian sendiri personal negligence
970 kecuaian sertaan contributory negligence
971 kecuali exempt_
972 kecualian am general exception
973 kedai pajak gadai pawn-shop
974 kedaulatan di sisi undang-undang legal sovereignty
975 kedaulatan eksklusif exclusive sovereignty
976 kedaulatan negara sovereignty of state
977 kedaulatan politik political sovereignty
978 kedaulatan raja ruler's sovereignty
979 kedaulatan undang-undang rule of law
980 kedaulatan wilayah territorial sovereignty
981 kedekatan proximity
982 kediaman suami isteri matrimonial home
983 kediaman terhad restricted residence
984 keempunyaan dominion
985 keganasan terancang organised violence
986 kehabisan remedi tempatan exhaustion of local remedy
987 kehadiran appearance
988 kehadiran (memasukkan) appearance (enter an)
989 keharaman_ illegality
990 kehilangan loss
991 kehilangan jangka hidup loss of expectation of life
992 kehilangan mata pencarian loss of earning
993 kehilangan penanggung loss of dependency_
994 kehilangan penyara loss of support
995 kehilangan salah wrongful loss
996 kehilangan teman hidup loss of consortium
997 kehilangan wilayah loss of territory
998 kehomoseksualan homosexuality
999 keingkaran sengaja wilful default
1000 keizinan consent (sanction to prosecute)
1001 keizinan bebas free consent
1002 kejar buru hot pursuit
1003 kejutan saraf nervous shock
1004 kekacauan disorder
1005 kekal turun-temurun perpetual succession
1006 kekebalan immunity
1007 kekebalan daripada bidang kuasa immunity from jurisdiction
1008 kekebalan diplomatik diplomatic immunity
1009 kekebalan kehakiman judicial immunity
1010 kekebalan mutlak absolute immunity
1011 kekebalan pemerintah sovereign immunity
1012 kekecewaan kontrak frustration of contract
1013 kekejaman perang war atrocity
1014 kekerasan jenayah criminal force
1015 kekuturayauan vagrancy
1016 kelakuan character;conduct
1017 kelakuan baik good behaviour
1018 kelakuan tak senonoh improper conduct
1019 kelampauan kuasa excess of authority
1020 kelautan maritime_
1021 kelayakan kemastautinan residential qualification
1022 kelaziman usage
1023 kelemahan infirmity
1024 kelemahan mental mental deficiency
1025 kelengahan tak wajar undue delay
1026 kelibatan complicity
1027 kelirupaan passing off
1028 keluaran syer issue of share
1029 keluasan makna generality
1030 kelucahan melampau gross indecency
1031 kelullusan approval
1032 kemalangan accident_
1033 kemalangan maut fatal accident
1034 kemanusiaan humanitarian;humanity
1035 kematian tak berwasiat intestacy
1036 kemerdekaan_ independence of judiciary
1037 kemoralan morality
1038 kemoralan antarabangsa international morality
1039 kemudian dari ini hereinafter
1040 kemukakan tender (exhibit in court)
1041 kemuktamadan taksiran finality of assessment
1042 kemuliaan manusia human dignity
1043 kemungkinan possibility
1044 kemungkiran akujanji breach of undertaking
1045 kemungkiran asasi fundamental breach
1046 kemungkiran kontrak breach of contract
1047 kwmungkiran triti breach of treaty
1048 kemustahilan imposibility
1049 kemustahilan pelaksanaan imposibility of perfomance
1050 kena dibayar due
1051 kenikmatan aman sentosa quite enjoyment
1052 Kepala Utama Negara bagi Persekutuan Supreme Head of the Federation
1053 kepalsuan mudarat injurious falsehood
1054 kepalsuan niat jahat malicious falsehood
1055 kepeguaman_ advocacy
1056 kependuaan duplicity
1057 kepentingan interest
1058 kepentingan am general interest
1059 kepentingan awam public interest
1060 kepentingan benefisial beneficial interest
1061 kepentingan bersama joint interest
1062 kepentingan boleh insurans insurable interest
1063 kepentingan di sisi undang-undang legal interest
1064 kepentingan dihadturunkan entailed interest
1065 kepentingan eksekutori executory interest
1066 kepentingan ekuiti equitable interest
1067 kepentingan kembalian reversionary interest
1068 kepentingan masa depan future interest
1069 kepentingan minoriti minority interest
1070 kepentingan negara national interest
1071 kepentingan sah legitimate interest
1072 kepentingan seumur hidup life interest
1073 kepentingan terbatas limited interest
1074 kepentingan terdahulu prior interests
1075 kepentingan terhad limited interest
1076 kepentingan terletakhak vested interest
1077 kepentingan wang pecuniary interest
1078 kepenyalahan undang-undang illegality
1079 kepercayaan aktif active confidence
1080 keperibadian antarabangsa international personality
1081 keperibadian berasingan separate personality
1082 keperibadian perbadanan corporate personality
1083 keperibadian undang-undang legal personality
1084 keperlembagaan constitutionality
1085 kepuasan_ satisfaction
1086 keputusan decision;verdict;ruling
1087 keputusan kehakiman judicial decision
1088 keraguan doubt
1089 keraguan munasabah reasonable doubt
1090 kerajaan buangan government in exile
1091 Kerajaan Persekutuan Federal Government
1092 kerajaan raja berperlembagaan constitutional monarchy
1093 kerajaan sementara caretaker government
1094 kerajaan tempatan local government
1095 kerajaan unitari unitary government
1096 kerakyatan_ nationality
1097 kerani artikel articled clerk
1098 kerelaan consent (defence in criminal law)
1099 kerelevanan fakta relevancy of fact
1100 keremajaan adolescence
1101 keretakan perkahwinan breakdown of marriage
1102 kerja paksa forced labour
1103 kerosakan injury (property); harm; damage
1104 kerosakan luar duga remoteness of damage
1105 kertas pertuduhan charge sheet
1106 kerugian injury; loss
1107 kerugian konstruktif constructive loss
1108 kerugian rekaan fictitious loss
1109 kerugian salah wrongful loss
1110 kerugian sepenuh total loss
1111 kerugian x sengaja accidental loss
1112 kerugian terlaras adjusted loss
1113 kerugian wang kes pecuniary loss
1114 kes_ case
1115 kes bertikaian contentious case
1116 kes pelanggaran running down case
1117 kes sivil civil case
1118 kes ujian test case
1119 kesahan authenticity; legitimacy; validity; legality
1120 kesahan statutori statutory validity
1121 keshan triti validity of trity
1122 kesaksamaan_ impartiality
1123 kesalahan fault; offence
1124 kesalahan berlainan distinct offence
1125 kesalahan boleh jamin bailable offence
1126 kesalahan boleh serah-balik extraditable offence
1127 kesalahan boleh tangkap seizable offence
1128 kesalahan hukum bunuh capital offence
1129 kesalahan kecil minor offence
1130 kesalahan seksual sexual offence
1131 kesalahan tak boleh jamin non-bailable offence
1132 kesalahan tak boleh tangkap non-seizable offence
1133 kesalahan utama principal offence
1134 kesamaratan di sisi undang -undang equality before the law
1135 kesamarataan layanan equality of treatment
1136 kesamarataan negara equality of states__
1137 kesatuan kastam customs union
1138 kesatuan sekerja trade union
1139 keselamatan dalam negeri internal security
1140 keselamatan__ security (safety)
1141 keselamatan kolektif collective security
1142 kesertaan accession (treaty);adhesion
1143 kesetiaan allegiance
1144 kesilapan error
1145 kesusahan kerana wang pecuniary embarassment
1146 kesusahan tak wajar undue hardship
1147 ketakbeligerenan non-belligerency
1148 ketakbersalahan innocence
1149 ketakbolehcabulan inviolability
1150 ketakbolehcabulan wilayah inviolability of territory
1151 ketakbolehterimaan non-admissibility
1152 ketakcantuman non-joinder
1153 ketakdayaan disability (mental or physical incapacity); impotence
1154 ketakdedahan fakta non-disclosure of facts
1155 ketakiktirafan non-recognition
1156 ketaklaksanaan non-performance
1157 ketaksaan ambiguity
1158 ketaksahan invalidity
1159 ketakserupaan dissimilarity
1160 ketaksolvenan insolvency
1161 ketakterimaan non-acceptance
1162 ketakupayaan disability (legal incapicity);incapicity
1163 ketakupayaan mental mental incapacity
1164 ketegasan positif positive assertion
1165 ketenangan awam public tranquility
1166 ketenteraman awam public order_
1167 ketepatan accuracy
1168 keterangan evidence
1169 keterangan baharu fresh evidence
1170 keterangan bertulis evidence in writing
1171 keterangan boleh terima admissible evidence
1172 keterangan_de bene esse evidence_de bene esse
1173 keterangan dokumentar documentary evidence
1174 keterangan ekstrinsik extrinsic evidence
1175 keterangan ikut keadaan circumstancial evidence
1176 keterangan langsunng direct evidence
1177 keterangan lisan oral evidence
1178 keterangan menyokong corrobarative evidence
1179 keterangan muktamad conclusive evidence
1180 keterangan palsu false evidence
1181 keterangan_prima facie prima facie_evidence
1182 keterangan primer primary evidence
1183 keterangan sekunder secondary evidence
1184 keterangan tak langsung indirect evidence
1185 keterangan tak relevan irrelevant evidence
1186 keterhutangan indebtedness
1187 ketertiban good order
1188 ketetapan resolution
1189 ketetapan biasa ordinary resolution
1190 ketetapan luar biasa extraordinary resolution
1191 ketinggian parlimen supremacy of parliament
1192 Ketua Hakim Negara Lord President
1193 Ketua Hakim Peguam Judge Advocate General
1194 ketua negara head of state
1195 ketuanpunyaan propreitorship
1196 ketuanpunyaan bersama co-propreitorship
1197 keuntungan boleh bahagi divisible profit
1198 keuntungan salah wrongful gain
1199 keupayaan capacity
1200 keupayaan mental mental capacity
1201 keupayaan perwasiatan testamentary capacity
1202 keutamaan tak wajar undue preference
1203 keutuhan wilayah territorial integrity
1204 kewajipan duty (obligation)
1205 kewajipan berjaga-jaga duty of care
1206 kewajipan berjaga-jaga dan mengguna kemahiran duty of care and skill
1207 kewajipan fidusiari fiduciary duty
1208 kewajipan kejujuran dan keikhlasan duty of honesty and good faith
1209 kewajipan profesional professional duty
1210 kewajipan statutori statutory duty
1211 kewangan monetary
1212 kewarganegaraan citizenship
1213 kewasian executorship
1214 kezaliman_ cruelty
1215 khairat charity
1216 khianat mischief
1217 kilanan greivance
1218 klien client
1219 kodisil codicil
1220 kolateral collateral
1221 kombatan combatant
1222 komen berpatutan fair comment
1223 komisen pengunderaitan underwriting commission
1224 komiti bangsa comity of nations
1225 kompaun compound
1226 kompeten competent
1227 kompetensi jenayah criminal competence
1228 komplot conspriracy
1229 komposisi composition (credit)
1230 kompromi compromise
1231 komunikasi sulit confidential communication
1232 komunikasi terlindung privileged communication
1233 konflik lihat:sengketa
1234 komflik bersenjata armed conflict
1235 konflik undang-undang lihat:sengketa undang-undang
1236 konkordat concordat
1237 konsain consign
1238 konsainan consignment
1239 konskrip conscript
1240 konskripsi conscription
1241 konsul consul
1242 konteks context
1243 kontingensi contingency
1244 kontraban contraband__
1245 kontrak contract_
1246 kontrak antarabangsa international contract
1247 kontrak bentuk seragam standard form contract
1248 kontrak boleh asing severable contract
1249 kontrak boleh bahagi divisible contract
1250 kontrak budak infant contract
1251 kontrak formal_ formal contract
1252 kontrak insurans semula re-insurance contract
1253 kontrak kolateral collateral contract
1254 kontrak konsesi concession contract
1255 kontrak menyalahi undang-undang illegal contract
1256 kontrak pembekalan antarabangsa international supply contract
1257 kontrak pertaruhan aleatory contract;wagering contract
1258 kontrak prapemerbadanan pre-incorporation contract
1259 kontrak satu pihak unilateral contract
1260 kontrak sebelum perkahwinan antenuptial contract
1261 kontrak seluruh entire contract
1262 kontrak tak boleh bahagi indivisible contract
1263 kontrak tak efektif ineffective contract
1264 kontrak tak formal informal contract
1265 kontrak tak moral immoral contract
1266 kontrak tak saksama unfair contract
1267 kontrak terkecewa frustrated contract
1268 kontrak termasuk semua all in contract
1269 kontrak tersirat implied contract
1270 kontrak triti treaty contract
1271 konvokesyen convention
1272 konvokesyen armistis armistice convention
1273 konvokesyen hakcipta antarabangsa international copyright convention
1274 konvokesyen interim interim convention
1275 konvokesyen perlembagaan_ constitutional convention
1276 konvokesyen udara air convention
1277 konversi convertion (trover)
1278 konvoi convoy
1279 koroner coroner
1280 kos cost
1281 kos dalam apa-apa keadaan costs in any event
1282 kos ditetapkan taxed costs
1283 kos hangus costs thrown away
1284 kos hari cost of the day
1285 kos litigasi cost of litigation
1286 kos mengikut kausa cost in the cause
1287 kos penggulungan cost of winding up
1288 kos penyediaan guaman getting up cost
1289 kos tertentu fixed costs
1290 kredit credit
1291 kredit tak boleh batal irrevocable credits
1292 kualiti boleh dagang merchantable quality
1293 kuantum quantum
1294 kuantum ganti rugi quantum of damages
1295 kuarantin quarantine
1296 kuasa authority (power)
1297 kuasa budi bicara discretionary power
1298 kuasa am general power
1299 kuasa am perlantikan general power of appointment
1300 kuasa baki residual power
1301 kuasa benar real authority
1302 kuasa berkecuali neutral power
1303 kuasa darurat emergency powers
1304 kuasa nyata express powers
1305 kuasa pengampunan power of pardon
1306 kuasa penuh full power
1307 kuasa perlantikan power of appointment
1308 kuasa perundangan legislative power
1309 kuasa sampingan ancillary power
1310 kuasa sedia ada inherent power
1311 kuasa sekutu_ allied power
1312 kuasa zahir apparent authority;ostensible authority
1313 kuasi undang-undang antarabangsa quasi-international law
1314 kuasi-aturan antarabangsa international quasi-order
1315 kuasi-diplomatik quasi-diplomatic
1316 kuasi-kontrak quasi-contract_
1317 kuatkuasa perundangan legislative effect
1318 kuatkuasa undang-undang force of law;operation of law
1319 kumpulan orang body of persons
1320 kumpulan wang bersama common fund
1321 kumpulan wang cair liquid fund
1322 kustodian custodian (of child)
1323 labuhan harbour
1324 lakuna lacuna
1325 laluan ikhlas innocent passage
1326 lalulintas udara antarabangsa international air traffic
1327 lancung counterfeit
1328 langgar breach
1329 langkah pendamaian conciliatory measure
1330 laporan akhlak probation report
1331 latar belakang antecedents (of offender)
1332 laut lepas high sea/open sea
1333 laut tertutup closed seas
1334 laut wilayah territorial sea
1335 layak belayar seaworthiness
1336 layak jalan roadworthiness
1337 layak terbang airworthiness
1338 layanan keutamaan preferential treatment
1339 layanan rakyat national treatment
1340 layanan saksama impartial treatment
1341 lebih suara majority (voting)
1342 legasi legacy
1343 legasi demonstratif demonstrative legacy
1344 legasi wang pecuniary legacy
1345 lekapan fixture
1346 lelong auction
1347 lelong awam public auction
1348 leluhur jauh remoter ancestor; remoter forebear
1349 lembaga rayuan appeal board
1350 lembaga ulangkaji board of review
1351 lesen licence
1352 lesen melombong mining licence
1353 letakhak vest
1354 lex domicilii lex domicilii
1355 lex fori lex fori
1356 lex loci celebrationis lex loci celebrationis
1357 lex loci contractus lex loci contractus
1358 lex loci solutionis lex loci solutionis
1359 lex situs lex situs
1360 liabiliti liability
1361 liabiliti jenayah criminal liability
1362 liabiliti kewangan financial liability
1363 liabiliti kontinjen contingent liability
1364 liabiliti kontraktual contractual liability
1365 liabiliti mutlak absolute liability
1366 liabiliti tangguhan deferred liability
1367 liabiliti terhad limited liability
1368 liabiliti tort tortious liability
1369 liabiliti vikarius vicarious liability
1370 libel libel
1371 lien_ lien
1372 lien am general lien
1373 lien ekuiti equitable lien
1374 Liga Bangsa League of Nations
1375 liga laut marine league
1376 lima kebebasan udara five freedoms of air
1377 lintas terbang terkawal controlled overflight
1378 lis pendens lite pendente lis pendens lite pendente
1379 litigan litigant
1380 litigasi litigation
1381 loco parentis loco parentis
1382 locus delicti locus delicti
1383 locus in quo locus in quo
1384 locus standi locus standi
1385 lojik undang-undang legal logic
1386 lokap lock-up
1387 lot lot
1388 lot berdampingan contiguous lot
1389 lot komponen component lot
1390 luar aturan irregular
1391 luar bidang kehakiman extrajudicial
1392 luar pesisir off shore
1393 luar wilayah_ extra-territorial
1394 lucah_ obscene;indecent
1395 lucut hak forfeit
1396 luput lapse
1397 luput masa effluxion of time
1398 mabuk intoxication
1399 mahkamah court
1400 mahkamah adat native court
1401 Mahkamah Agung Supreme Court
1402 mahkamah asing foreign court
1403 mahkamah atasan superior court
1404 mahkamah bawahan inferior court
1405 mahkamah domestik domestic court
1406 Mahkamah Dunia World Court
1407 mahkamah eklesiastikal ecclesiastical court
1408 mahkamah harta rampasan laut prize court
1409 mahkamah juvenil juvenile court
1410 Mahkamah Keadilan Court of Justice
1411 Mahkamah Keadilan Antarabangsa International Court of Justice
1412 Mahkamah Kehakiman Court of Judicature
1413 mahkamah kompeten competent court
1414 mahkamah municipal municipal court
1415 mahkamah penuh anggota full bench;full court
1416 Mahkamah Persekutuan Federal Court
1417 Mahkamah Rayuan Court of Appeal
1418 mahkamah rendah lower court;subordinate court
1419 Mahkamah Tentera Court Martial
1420 mahkamah terbuka open court
1421 Mahkamah Tetap Keadilan Antarabangsa Permanent Court of International Justice
1422 majikan dan pengkhidmatan master and servant
1423 majistret magistrate
1424 majistret litar circuit magistrate
1425 majlis council
1426 Majlis Mesyuarat Kerajaan Executive Council
1427 Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri State Executive Council
1428 Majlis Peramanahan Trusteeship Council
1429 Majlis Privy Privy Council
1430 majoriti majority (shareholder)
1431 maksud tenor
1432 maksud awam public purpose
1433 maksud kediaman residential purpose
1434 mala fide mala fide
1435 mala in se mala in se
1436 mala prohibita mala prohibita
1437 mandamus mandamus
1438 mandat mandate
1439 mandatori mandatory
1440 manifes manifest
1441 mansuetae naturae mansuetae naturae
1442 mansuh repeal
1443 mare clausum mare clausum
1444 mare liberum mare liberum
1445 masa menjadi asas time is to be of essense
1446 masyarakat antarabangsa international society
1447 mata wang negara national currency
1448 medan pertempuran theatre of war
1449 meja peguam bar
1450 melakukan commit (an offence)
1451 melanggar contravene
1452 melanjutkan extend
1453 melarikan_ evade (tax)
1454 melarikan diri abscond
1455 melepaskan exonerate
1456 melindungi harbour (criminal)
1457 meluaskan extend
1458 melulu reckless
1459 memaafkan condone
1460 mematahkan rebut
1461 mematikan kill
1462 membangkitkan marah provoke
1463 membatalkan rescind;countermand
1464 membebaskan acquit
1465 memberi kuasa empower
1466 membiarkan cionnive
1467 membuat lodge (report)
1468 membuat ketetapan resolve (to make resolution)
1469 membuka divulge
1470 memfraud defraud
1471 memfraud si piutang defrauding of creditors
1472 memiliknegarakan nationalise
1473 memorandum memorandum
1474 memorandum penukaran peguamcara memorandum of change of solicitor
1475 memorandum persatuan memorandum of association
1476 memorandum retainer memorandum of retainer
1477 memorandum writ memorandum of writ
1478 memorial memorial
1479 memperbuat enact (law)
1480 memperbuat semula reenact
1481 memperingatkan semula refreshing memory
1482 mempertahankan uphold (justice)
1483 memprorog propogue (v)
1484 memudaratkan keselamatan prejudicial to security
1485 menahan diri abstain
1486 menamatkan terminate
1487 menanggung maintain
1488 menanggung rugi indemnify
1489 menarik balik withdraw
1490 mencabar impeach
1491 mencabul kehormatan outraging modesty
1492 mencacatkan deface;maim;mutilate
1493 mencatat penghakiman enter judgement
1494 mencela insult
1495 mencemarkan defile
1496 mendapat kembali recovery
1497 mendapat kembali milikan recovery of possession
1498 mendapat kembali premis recovery of premises
1499 mendedahkan disclose
1500 mendepos depose
1501 mendorong induce
1502 menegaskan dan menafikan averse and traverse
1503 menentang dissent
1504 mengaitkan pengetahuan impute knowledge
1505 mengakaskan reverse
1506 mengambil extract (court order)
1507 mengapikan incite
1508 mengata allege
1509 mengelak seal (attach)
1510 mengeluarkan withdraw
1511 mengembalikan semula reinstate (position)
1512 mengembangkan propagate
1513 mengemukakan adduce
1514 mengemukakan diri holding out
1515 mengenakan impose
1516 mengendalikan sumpah administer an oath
1517 mengesahkan affirm (confirm);validate
1518 meengestop estop
1519 mengetepikan set aside
1520 menggaji employ
1521 menggoda seduce
1522 menggubal draft
1523 menggunakan invoke
1524 menghasut instigate
1525 menghidupkan semula reinstate (case)
1526 menghina insult
1527 mengikut aturan regular
1528 mengikut perjalanan penggajian due course of employment
1529 mengikut perjalanan undang-undang due course of law
1530 mengikut perjalanan urusan due course of business
1531 menginsuranskan insure
1532 menguatkuasakan enforce
1533 mengumumkan pronounce
1534 mengupacarakan solemnise (marriage)
1535 menilai appraise
1536 menjadi tak upaya incapacitated
1537 menjalani latihan peguam reading in chambers
1538 menjalankan exercise
1539 menjalankan arahan memerhati holding a watching breif
1540 menjatuhkan (hukuman) impose
1541 menjelaskan account for
1542 menolak overrule;renounce
1543 mens rea mens rea
1544 mentaksahkan invalidate
1545 menurut undang-undang legal_
1546 menyalahi undang-undang unlawful;illegal
1547 menyamar inpersonate
1548 menyara maintain
1549 menyatukan amalgamate;unify
1550 menyelak tabir pemerbadanan lifting the veil of incorporation
1551 menyelesaikan resolve (dispute)
1552 menyenggara maintain
1553 menyokong corroborate
1554 menyusahkan vexatious
1555 merayau loitering
1556 meremit remit (v)
1557 merit merit
1558 meterai seal (document)
1559 meterai biasa common seal
1560 migran migrant
1561 migrasi alien migration of aliens
1562 milikan possession
1563 milikan aman quiet possession
1564 milikan eksklusif exclusive possession
1565 milikan konstruktif constructive possession
1566 milikan kosong vacant possession
1567 minta bicara claim trial
1568 minta maaf apologize
1569 misdemeanur misdeameanour
1570 misfeasans misfeasance
1571 misi ad hoc ad hoc mission
1572 modus operandi modus operandi
1573 modus vivendi modus vivendi
1574 mohon beli subscribe (shares)
1575 mohon besar public seal
1576 Mohon Besar Raja-Raja Ruler's Seal
1577 Mohor Negeri_ State Seal
1578 monisme monism
1579 monogami monogamy
1580 moot moot
1581 moratorium moratorium
1582 mortis causa mortis causa
1583 motif motive
1584 mudah musnah perishable
1585 mudarat harm
1586 mukaimah preamble
1587 mula berkuatkuasa entry into force
1588 muncikari procurer (pimp)
1589 mungkir breach
1590 mungkir janji perkahwinan breach of promise of marriage
1591 mungkir kontrak dalam jangkaan anticipatory breach of contract
1592 mungkir perjanjian breach of agreement
1593 mustahil impossible
1594 musuh alien alien enemy
1595 mutatis mutandis mutatis mutandis
1596 mutlak absolute
1597 mutlak dan tak bersyarat absolute and unqualified
1598 nafkah maintenance
1599 nafkah terjamin secured maintenance
1600 nahas misadventure
1601 nama citation (regulation)
1602 nama baik goodwill (of business)
1603 narkotik narcotics
1604 nasihat dan persetujuan advice and consent
1605 naturalisasi naturalization
1606 navigasi navigation
1607 navigasi dan lalulintas terbang navigation and overflight
1608 negara asing foreign state
1609 negara benefisiari beneficiary state
1610 negara berhadapan opposite states
1611 negara berkecuali neutral state
1612 negara bersempadanan adjacent states
1613 negara boneka puppet state
1614 negara bukan anggota non-member state
1615 negara delinkuen delinquent state
1616 negara diberkecualikan neutralized state
1617 negara induk parent state
1618 negara kelautan maritime state
1619 negara konfederat confederate state
1620 negara litoral littoral state
1621 negara maju developed nation
1622 negara mandat mandate state
1623 negara mikro micro state
1624 negara naungan protected state
1625 negara paksi axis state
1626 negara pantai coastal state
1627 negara pejanji contracting state
1628 negara pemberi pajak lessor state
1629 negara pemegang simpanan depositary state
1630 negara penampan buffer state
1631 negara pendulu predecessor state
1632 negara penentang respondent state
1633 negara penerima receiving state
1634 negara penerima pajak lessee state
1635 negara pengadu complainant state
1636 negara penjaga tutelary state
1637 negara perpulauan archipelagic state
1638 negara persekutuan federal state
1639 negara riparian riparian state
1640 negara samudera oceanic state
1641 negara sedang membangun developing nation
1642 negara tak litoral non-littoral state
1643 negara tanggungan dependent state
1644 negara tercedera injured state
1645 negara vasal vassal state
1646 niat intention
1647 niat jahat bad faith;ill-will;malice
1648 niat jahat terdahulu malice aforethought
1649 nikmat bebas free enjoyment
1650 nilai nominal nominal value
1651 nilai pasaran market value
1652 nilai penebusan redemption value
1653 nilai perkadaran reteable value
1654 nolie prosequi nolie prosequi
1655 non est factum non est factum
1656 non sequitur non sequitur
1657 nonfeasans nonfeasans
1658 nota birai marginal note
1659 nota janji hutang promissory note
1660 nota keterangan notes of evidence
1661 notari awam notary public
1662 notis notice
1663 notis awam public notice
1664 notis bantahan notice of objection
1665 notis garnisan_ garnishment notice
1666 notis keluar notice to quit
1667 notis konstruktif constructive notice
1668 notis penguatkuasaan enforcement notice
1669 notis perbicaraan notice of trial
1670 notis pihak ketiga third party notice
1671 notis tersirat implied notice
1672 notis tuntutan notice of demand
1673 notis usul notice of motion
1674 novasi novation
1675 novus actus interveniens novus actus interveniens
1676 nyata express
1677 nyataan palsu false representation
1678 obiter dictum obiter dictum
1679 obligasi obligation
1680 obligasi antarabangsa international obligation
1681 obligasi bersama joint obligation
1682 obligasi kontrak obligationof a contract
1683 obligasi kontraktual contractual obligation
1684 obligasi moral moral obligation
1685 onus probandi onus probandi
1686 operasi risikan intelligence operation
1687 opinio juris opinio juris
1688 opsyen option
1689 orang ada-adaan fictitious person
1690 orang awasan supervisee
1691 orang belum dewasa minor (age)
1692 orang berhemat prudent man
1693 orang berkelayakan qualified person
1694 orang buatan artificial person
1695 orang dewasa major
1696 orang di sisi undang-undang legal person
1697 orang di sisi undang-undang antarabangsa international legal person
1698 orang disahtaraf legitimated person
1699 orang gila lunatic
1700 orang juridikal juridicial person
1701 orang muda young person
1702 orang sebenar natural person
1703 orang tahanan detainee
1704 orang tak bernegara stateless person
1705 orang tak sempurna akal person of unsound mind
1706 orang tawanan perang prisoner of war
1707 orang tertuduh person accused
1708 orang waras reasonable man
1709 ordinan ordinance
1710 organ negara organs of state
1711 organ perundangan legislative organ
1712 organ subsidiari subsidiary organ
1713 padam expunge
1714 pajak lease
1715 pajakan lease
1716 pajakan dibaharui renewed lease
1717 pajakan kecil under lease
1718 pajakan masa depan future lease
1719 pajakan melombong mining lease
1720 pakat-sulit collusion
1721 pakatan pact
1722 paksaan coercion
1723 pampasan compensation
1724 pampasan adil just compensation
1725 pampasan cukup edequate compensation
1726 pampasan efektif effective compensation
1727 pampasan menurut undang-undang legal compensation
1728 panggil summon (parliament)
1729 panggilan call (of share)
1730 pangkas bahas guilotine (parliamentary procedure)
1731 pari passu pari passu
1732 parlimen parliament
1733 parol parole
1734 pasaran terbuka market overt
1735 paten patent
1736 patuh comply
1737 pecah breach
1738 pecah amanah breach of trust
1739 pecah amanah jenayah criminal breach of trust
1740 pecah bahagi subdivide
1741 pecah keamanan breach of peach
1742 pecah lot subdivision (land)
1743 pecah rumah house-breaking
1744 pecah sempadan tanah partition of land
1745 pecahan division (company)
1746 pegangan kekal freehold
1747 pegangan pajak leasehold
1748 pegawai awam public officer
1749 pegawai diberikuasa authorised officer
1750 Pegawai Pemegang Harta Official Assignee
1751 Pegawai Penerima Official Receiver
1752 Pegawai Pentadbir Pusaka Official Administrator
1753 Peguam Negara Attorney General
1754 peguam pembela defence counsel
1755 peguambela advocate
1756 peguambela dan peguamcara advocate and solicitor
1757 peguamcara solicitor
1758 Peguam Negara Solicitor General
1759 pejabat pendaftaran registry
1760 pejabat pendaftaran utama_ principal registry
1761 pekerja employee
1762 pekomplot conspirator
1763 pekongsi partner
1764 pekongsi lelap sleeping partner
1765 pekongsi pendam dormant partner
1766 pelabuhan port
1767 pelabuhan asing foreign port
1768 pelabuhan bebas free port
1769 pelaburan investment
1770 pelaburan semula reinvestment
1771 pelaksanaan performance
1772 pelaksanaan ekuiti equitable execution
1773 pelaksanaan kontrak_ performance of contract
1774 pelaksanaan sebahagian part performance
1775 pelaksanaan spesifik specific performance
1776 pelaksanaan tak wajar undue performance
1777 pelaksanaan wajar due performance
1778 pelaku tort tortfeasor
1779 pelaku tort bersama concurrent tortfeasor;joint tortfeasor
1780 pelancaran syarikat floatation of company
1781 pelancung counterfeiter
1782 pelanggaran infringement; violation; breach
1783 pelanggaran bon breach of bond
1784 pelanggaran hak infringement of rights
1785 pelanggaran kewajipan statutori breach of statutory duty
1786 pelantar benua continental shelf
1787 pelanunan piracy
1788 pelarasan adjustment
1789 pelarian refugee
1790 pelarian cukai tax evasion
1791 pelatih pupil
1792 pelatihan pupillage
1793 pelawaan tawaran invitation to treat
1794 pelelong auctioneer
1795 pelelong berlesen licensed auctioneer
1796 pelepasan relinquishment
1797 pelepasan gadaian discharge of charge
1798 pelepasan isemen release of easement
1799 pelepasan kewarganegaraan renunciation of citizenship
1800 pelepasan mutlak absolute discharge
1801 pelepasan peguam discharge of counsel
1802 pelepasan satu pihak unilateral discharge
1803 pelesapan misappropriation
1804 pelesapan jenayah criminal misappropriation
1805 peluang untuk didengar opportunity of being heard
1806 pelunasan_ amortisation
1807 pelunasan hutang amortisation of debt
1808 pelupusan harta disposition of property
1809 pelupusan tanah disposal of land
1810 pemaafan condonation
1811 pemakaian application
1812 pemalsuan forgery
1813 pemastautin resident
1814 pemastautin tetap permanent resident
1815 pemasukan_alien admission of aliens
1816 pematahan rebuttal
1817 pematian oranng manslaughter
1818 pematuhan compliance
1819 pematuhan wajar due observance
1820 pembahagian distribution
1821 pembahagian harta distribution of property
1822 pembahagian kuasa distribution of power
1823 pembahagian mengikut kadar reteable distribution
1824 pembaharuan renewal
1825 pembatalan abrogation;annulment;nullity;recision;revocation
1826 pembatalan award nullity of award
1827 pembatalan lucuthak annulment of forreiture
1828 pembatalan perkahwinan nullity of marriage
1829 pembatasan_ delimitation
1830 pembatasan bidang kuasa limitation of jurisdiction
1831 pembatasan liabiliti limitation of liability
1832 pembayaran disbursement (payment)
1833 pembayaran daripada mahkamah payment out of court
1834 pembayaran ke dalam mahkamah payment into court
1835 pembayaran sebahagian part payment
1836 pembaziran ekuiti equitable waste
1837 pembebasan_ acquittal;liberation
1838 pembela defence (party)
1839 pembelaan defence (action)
1840 pembelaan_alibi defence of alibi
1841 pembelaan tawaran defence of tender
1842 pembelanjaan disbursement (expenses)
1843 pembeli purchaser
1844 pembeli_bona fide_dengan nilai bona fide_purchaser for value
1845 pembelian bersama joint purchase
1846 pembelotan defection
1847 pembentukan semula syarikat reconstruction of company
1848 pemberhentian cessation;discontinuance
1849 pemberhentian kacau ganggu abatement of nuisance
1850 pemberhentian permusuhan cessation of hostility
1851 pemberhentian tindakan abatement of action
1852 pemberi grantor
1853 pemberi devis devisor
1854 pemberi kredit creditor
1855 pemberi lesen licensor
1856 pemberi pajak lessor
1857 pemberi pinjam wang money-lender
1858 pemberian kelas class gifts
1859 pemberian nyata express grant
1860 pemberikuasaan authorisation
1861 pemberimilikan tanah alienation of land
1862 pemberitahu informant
1863 pemberitahuan notification
1864 pemberitahuan niat notification of intention
1865 pemberitahuan terdahulu prior notification
1866 pemberitahuan undang-undang legal notification
1867 pemberitahuan warta gazette notification
1868 pemberkecualian neutralization
1869 pemberontak insurgent
1870 pemberontakan insurgence
1871 Pembesar-Pembesar Memerintah Ruling Chiefs
1872 pembetulan_ rectification
1873 pembiaran connivance
1874 pembicaraan hearing
1875 pembolos deserter
1876 pembolosan desertion (military)
1877 pembuat tawaran offeror
1878 pembuat undang-undang legislator
1879 pembuatan perjanjian conclusion of agreement
1880 pembuatan triti conclusion of treaty
1881 pembubaran dissolution
1882 pembubaran perkahwinan dissolution of marriage
1883 pembubaran pertubuhan dissolution of society
1884 pembubaran syarikat dissolution of company
1885 pembunuhan belas kasihan mercy killing
1886 pemecatan expultion
1887 pemecatan salah wrongful dismissal
1888 pemegang amanah trustee
1889 pemegang amanah bersama co-trustee
1890 pemegang amanah_de son tort trustee_de son tort
1891 pemegang amanah penjaga custodian trustee
1892 Pemegang Amanah Raya Public Trustee
1893 pemegang gadai-janji mortgagee
1894 pemegang gadaian chargee;pawnee
1895 pemegang konsesi concessionaire
1896 pemegang lesen licensee
1897 pemegang pajak gadai pawnbroker
1898 pemegang serahhak assignee
1899 pemegang simpanan depositary__
1900 pemegang syer bersama jont holder of share
1901 pemegang syer utama principal shareholder
1902 pemegangan tenure (customary)
1903 pemegangan ikut adat customary tenure
1904 pemegangan lepas masa holding over
1905 pemelarian abduction
1906 pemeliharaan care
1907 pemenjaraan imprisonment
1908 pemenjaraan seumur hidup imprisonment for life
1909 pemerasan extortion
1910 pemerbadanan incorporation (company)
1911 pemeriksaan inspection
1912 pemeriksaan awam public examination (of debtor)
1913 pemeriksan balas cross-examination
1914 pemeriksaan penghutang penghakiman examination of judgement debtor
1915 pemeriksaan_post-mortem post-mortem examination
1916 pemeriksaan semula re-examination
1917 pemeriksaan utama examination in chief
1918 pemerintah berdaulat sovereign (Ruler)
1919 Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera_ Supreme Commander of the Armed Forces
1920 pemerintahan majoriti majority rule
1921 pemerintahan minoriti minority rule
1922 pemerintahan sendiri self-government
1923 pemerintahan tentera martial law
1924 pemeroleh procurer
1925 pemerolehan procurement
1926 pemihak partisan
1927 pemilih elector
1928 pemilihan_ election
1929 pemilik possessor
1930 pemilikan bertentangan adverse possession
1931 pemilikan salah wrongful possession
1932 pemiliknegaraan nationalization
1933 pemindah transferor
1934 pemindahan hak transfer of right
1935 pemindahan hakmilik transfer of title
1936 pemindahan kumpulan wang transfer of fund
1937 pemindahan syer transfer of share
1938 pemindahhakan conveyance
1939 pemisahan kehakiman judicial separation
1940 pemohon applicant
1941 pempetisyen petitioner
1942 pemuda youth
1943 pemujuklarian enticement
1944 pemulihan rehabilation
1945 pemunya owner
1946 pemunya paten patentee
1947 pemunya sebahagian part owner
1948 pemunyaan ownership
1949 pemunyaan benefisial beneficial ownership
1950 pemunyaan disisi undang-undang legal ownership
1951 pemutusan triti denunciation of treaty
1952 penafian keadilan denial of justice
1953 penahanan attachment;imprisonment
1954 penahanan diri abstention
1955 penahanan gaji attachment of earnings
1956 penahanan hutang attachment of debt
1957 penahanan salah false imprisonment
1958 penahanan sebelum penghakiman attachment before judgement
1959 penaklukan conquest
1960 penalti penalty
1961 penalti ingkar default penalty
1962 penalti kewangan monetary penalty
1963 penalti wang pecuniary penalty
1964 penama nominator
1965 penamaan nomination (general)
1966 penamatan termination
1967 penamatan kontrak termination of contract
1968 penamatan triti termination of treaty
1969 penandatangan signatory
1970 penandatangan asal original signatory
1971 penangguhan adjournment
1972 penanggung insurans insurer
1973 penanggung kaveat caveatee
1974 penanggung obligasi obligor
1975 penangkapan arrest
1976 penangkapan sebelum penghakiman arrest before judgement
1977 penangkapan tak wajar improper arrest
1978 penawanan capture
1979 pencabaran impeachment
1980 pencabaran kebolehpercayaan impeachment of credit
1981 pencacatan sifat disfiguration
1982 pencalonan nomination (election);candidacy
1983 pencarter charterer
1984 pencatutan profiteering
1985 pencelah intervener
1986 pencen pensions
1987 penceroboh trespasser
1988 pencerobohan trespass_
1989 pencolekan kidnapping
1990 pencurian theft
1991 pendaftar registrar
1992 pendaftaran registration
1993 pendaftaran urusan registration of dealings
1994 pendahuluan advancement
1995 pendakwa prosecutor
1996 Pendakwa Raya Public Prosecutor
1997 pendakwaan prosecution
1998 pendakwaan jenayah criminal prosecution
1999 pendakwaan niat jahat malicious prosecution
2000 pendakwaan tempatan local prosecution
2001 pendamaian conciliation
2002 pendapat finding (of the court)
2003 pendapat berasingan separate opinion
2004 pendapat bertentangan dissenting opinion
2005 pendapat nasihat advisory opinion
2006 pendapat undang-undang legal opinion
2007 pendapatan bersih net earnings
2008 pendapatan boleh bahagi distributable income
2009 pendapatan tenaga earned income
2010 pendapatan tercukai chargeable income
2011 pendapatan terlaras adjusted income
2012 pendedahan disclosure
2013 pendedahan lucah indecent exposure
2014 pendedahan deduktif deductive approach
2015 pendekatan induktif inductive approach
2016 pendente lite pendente lite
2017 penderhakaan treason
2018 penderhakaan bersenjata armed insurrection
2019 penduduk awam civilian population
2020 pendudukan occupation (territory)
2021 penduitan realisation (conversion)
2022 pendulu predecessor
2023 pendulu dalam hakmilik predessor in title
2024 penebusan redemption
2025 penemuan discovery (territory)
2026 penentang adversary;respondent
2027 penentang bersama co-respondent
2028 penentusahan verification
2029 penepian waiver
2030 penepian kekebalan waiver of immunity
2031 penerbitan publication
2032 penerbitan mudarat harmful publication
2033 penemrima acceptor
2034 penerima anuiti annuitant
2035 penerima anuiti bersama joint annuitant
2036 penerima baki remainderman
2037 penerima devis devisee
2038 penerima janji promisee
2039 penerima kosainan consignee
2040 penerima legasi legatee
2041 penerima legasi bakian residuary legatee
2042 penerima namaan nominee
2043 penerima obligasi obligee
2044 penerima pajak lessee_
2045 penerima pemberian grantee
2046 penerima pindahan transferee
2047 penerima tawaran offeree
2048 penerimaan acceptance
2049 penerimaan formal formal acceptance
2050 peneriman ke jawatan admission to office
2051 penerimaan konstruktif constructive receipt
2052 penerimapakaian adoption (law)
2053 penerimapakaian spesifik specific adoption
2054 penetapan declaration
2055 penetapan kos taxation of costs
2056 penetapan pembatalan declaration of nullity
2057 pengadu complainant
2058 pengadukan makanan adulteration of food
2059 pengagihan apportionment
2060 pengagihan ganti rugi apportionment of damages
2061 pengagresi aggressor
2062 pengakuan dan pengakuan salah admission and confession
2063 pengakuan salah confession
2064 pengakuan salah dan pengelakan confession and avoidance
2065 pengakusaksian formal formal attestation
2066 pengamal undang-undang legal practitioner
2067 pengambil insurans insured
2068 pengambilan acquisition
2069 pengambilan tanah acquisition of land
2070 pengampunan pardon
2071 pengangkat adopter
2072 pengangkatan adoption (child)
2073 pengangkatan ikut adat customary adoption
2074 pengangkutan barangan carriage of goods
2075 pengangkutan darat carriage by land
2076 pengangkutan laut carriage by sea
2077 pengangkutan udara carriage by air
2078 penganiayaan maltreatment
2079 pengantara mediator
2080 pengantaraan_ mediation
2081 pengapian incitement
2082 pengapit assessor (judge)
2083 pengaruh tak wajar undue influence
2084 pengataan allegation
2085 pengartaan material material allegation
2086 pengawal tanahair hom guard
2087 pengawasan polis police supervision
2088 pengayaan yang tak patut unjust enrichment
2089 pengecualian exemption
2090 pengedaran dadah drug trafficking
2091 pengehadan limitation
2092 pengekalan testimoni perpetuation of testimony
2093 pengelakan avoidance (tax)
2094 pengelakan cukai tax avoidance
2095 pengelakan keutamaan avoidance of preference
2096 pengelakan sengaja wilful evasion
2097 pengembalian harta escheat
2098 pengendorsan endorsement
2099 pengendorsan penyampaian endorsement of service
2100 pengendorsan tuntutan endorsement of claim
2101 pengendorsan writ endorsement of writ
2102 pengesahan authentication;legalization
2103 pengesahtarafan legitimation
2104 pengesanan tracing
2105 penggabungan wilayah incorporation of territory
2106 penggadai chargor;pawner
2107 penggadai-janji mortgagor
2108 penggal division (legislation)
2109 pengganti successor
2110 penggantian juridikal juridical substitution
2111 penggantungan pelaksanaan stay of execution
2112 penggarnis garnishor
2113 ]penggelapan embezzlement
2114 penggerenti guarantor
2115 Penggubal Undang-Undang Parlimen Parliamentary of Draftsman
2116 penggulungan winding up
2117 penggunaan eksklusif exclusive enjoyment
2118 penghakiman judgment_
2119 penghakiman asing foreign judgment
2120 penghakiman bertentangan dissenting judment
2121 penghakiman dengan persetujuan judgment by consent
2122 penghakiman ingkar default judgment;judgment in default
2123 penghakiman interlokutori interlocutory judgment
2124 penghakiman mandatori mandatory judgment
2125 penghakiman muktamad final judgment
2126 penghakiman pembatal nullity judgment
2127 penghakiman perisytiharan declaratory judgment
2128 penghakiman persetujuan consent judgment
2129 penghakiman seperti dipohon judgment as prayed
2130 penghakiman terus summary judgment
2131 penghantar conveyor
2132 penghantar saman process server
2133 penghapusan hak extinction of right
2134 penghapusan hakmilik extinguishment of title
2135 penghasilan realisation (investment)
2136 penghasilan aset realisation of asset
2137 penghijakan hijacking
2138 penghinaan bendera abuse of flag
2139 penghinaan mahkamah contempt of court
2140 penghujahan submission
2141 penghukuman adjudication
2142 penghunian occupation (premise);occupancy
2143 penghunian seumur hidup life occupancy
2144 penghutang debtor
2145 penghutang ingkar default debtor
2146 penghutang penghakiman judgment debtor
2147 penghutang utama principal debtor
2148 pengikhtirafan recognition
2149 pengiktirafan bersyarat conditional recognition
2150 pengiktirafan kehakiman judicial notice
2151 pengiktirafan kolektif collective recognition
2152 pengiktirafan tersirat implied recognition
2153 pengindorsan indorsement
2154 pengindorsan tuntutan indorsement of claim
2155 pengirim konsainan consignor
2156 pengkanunan condification
2157 pengkaveat caveator
2158 pengkhidmat awam public servant
2159 penguatkuasaan enforcement
2160 penguatkuasaan award timbangtara enforcement of arbitral award
2161 penguatkuasaan penghakiman enforcement of judgment
2162 penguatkuasaan penghakiman bersaling reciprocal enforcement of judgment
2163 penguatkuasaan undang-undang enforcement of law
2164 pengukuhan hakmilik consolidation of title (international law)
2165 pengulanglaku jenayah recidivist
2166 pengumpukan ganti rugi apportionment of damages
2167 pengumuman_ publication
2168 pengunderait underwriter
2169 pengunderaitan underwriting
2170 pengundi tak hantar absent voter
2171 pengurangan ganti rugi mitigation of damages
2172 pengurangan kuasa derogation of power
2173 pengusiran expulsion
2174 penilaian appraisement
2175 penimbangtara arbitrator
2176 penindasan minoriti minority oppression
2177 peninggalan abandonment;ommision;desertion;abandonment (of child)
2178 peninggalan hakmilik abandonment of title;dereliction
2179 peninggalan langsung konstruktif constructive desertion
2180 peninggalan material material omission
2181 penipu swindler
2182 penjaga guardian
2183 penjaga_ad litem guardian_ad litem
2184 penjaga menurut wasiat testamentary guardian
2185 penjagaan guardianship
2186 penjamin surety
2187 penjanji promissor
2188 penjara prison
2189 penjara kerja berat rigorous imprisonment
2190 penjelasan acquittance
2191 penjenayah criminal;malefactor
2192 penjenayah perang war criminal
2193 penjenayah terhukum condemned criminal
2194 penjual vendor
2195 penolak tuntutan disclaimer
2196 penolakan refusal;repudiation
2197 penolakan bersumpah abjuration
2198 penolakan nyata express renunciation
2199 penolakan probet renunciation of probate
2200 pentadbir administrator
2201 pentadbir_de bonis non administrator_de bonis non
2202 pentadbiran terus summary administration
2203 pentafsiran construction
2204 pentafsiran dokumen construction of document
2205 pentafsiran kontrak construction of contract
2206 pentafsiran perjanjian tersirat construction of implied agreement
2207 pentafsiran wasiat construction of will
2208 pentaksahan perkahwinan avoidance of marriage
2209 pentauliahan accredition
2210 penugasan semula reassignment (duty)
2211 penukaran conversation (title)
2212 penundaan postponement
2213 penuntut balas counter claimant
2214 penurunan devolution
2215 penurunan harta devolution of property
2216 penurunan kepentingan devolution of interest
2217 penurunan liabiliti bersama devolution of joint liability
2218 penyalahgunaan hak abuse of right
2219 penyalahgunaan kuasa abuse of power
2220 penyamaran personation
2221 penyampaian ganti substitude service
2222 penyampaian ke diri personal service
2223 penyampaian luar bidang kuasa service out of jurisdiction
2224 penyampaian proses service of process
2225 penyampaian singkat short service
2226 penyata returns
2227 penyatuan amalgamation
2228 penyatuan hakmilik consiolidation of title (land law)
2229 penyatuan perkahwinan consummation of marriage
2230 penyatuan syarikat amalgamation of companies
2231 penyatuan tanah amalgamation of land
2232 penyatuan tindakan consolidation of action
2233 penyekatan perkahwinan restraint of marriage
2234 penyekatan perniagaan restraint of trade
2235 penyelesai liquidator
2236 penyelesai sementara provisional liquidator
2237 penyelesaian liquidation;satisfaction
2238 penyelesaian berkekerasan forcible settlement
2239 penyelesaian harta perkahwinan marriage settlement
2240 penyelesaian kehakiman judicial settlement
2241 penyelesaian permohonan disposal of appeal
2242 penyelesaian pertikaian settlement of dispute
2243 penyelesaian rayuan disposal of appeal
2244 penyelesaian secara berbaik-baik amicable settlement
2245 penyeesaian secara damai peaceful settlement
2246 penyelesaian secara distres amends by distress
2247 penyeludupan smuggling
2248 penyemakan revision
2249 penyembunyian concealment
2250 penyenggaraan maintenance
2251 penyenggaraan tindakan maintenance of an action
2252 penyerahan wilayah cession of territory
2253 penyerahgantian abandonment
2254 penyerahhak assignor
2255 penyerahhakan mutlak absolute assignment
2256 penyerahsimpanan lodgement
2257 penyewa tenant
2258 penyewa bersama joint tenants
2259 penyewa kecil under-tenant
2260 penyewa sesama tenants in common
2261 penyewa seumur hidup tenant for life
2262 penyewaan tenancy
2263 penyiaran publication
2264 penyiaran dalam Warta publication in Gazette
2265 penyiaran libel publication of libel
2266 penyiasatan inquisition;investigation
2267 penyimpan depositor
2268 penyimpan harta musuh custodian of enemy property
2269 penyimpanan triti deposit of treaties
2270 penyisipan interpolation
2271 penyitaan_ seizure
2272 penzahiran dokumen discovery of document
2273 peperangan angkatan laut naval warfare
2274 per curiam per curiam
2275 per incuriam per incuriam
2276 per se per se
2277 per stirpes per stirpes
2278 perairan berkecuali neutral waters
2279 perairan bersambungan inter-connecting waters
2280 perairan negara national waters_
2281 perairan pedalaman internal waters
2282 perairan wilayah territorial waters
2283 perakuan certification;certificate
2284 perakuan amalan practising certificate
2285 perakuan kelayakan terbang certificate of airworthiness
2286 perakuan kewarganegaraan certificate of citizenship
2287 perakuan nakhoda master's certificate
2288 perakuan notarial notarial certificate
2289 perakuan pengenalan certificate of identity
2290 perakuan perkahwinan certificate of marriage
2291 peramanahan trusteeship
2292 perampasan confiscation
2293 perang darat land warfare
2294 perang saudara civil war
2295 perang udara air warfare
2296 perangai buruk misbehaviour
2297 perangai tak senonoh disorderly behaviour
2298 perantaraan_ intermediate
2299 peras extort
2300 perasaan hati conscience
2301 perasingan bayaran appropriation of payment
2302 perasingan kuasa separation of powers
2303 peraturan kebersihan sanitary regulation
2304 peraturan-peraturan regulations
2305 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Standing Orders (parliament)
2306 perayu appellant
2307 perayu undi canvasser
2308 perbadanan corporation
2309 perbadanan agregat corporation aggregate
2310 perbadanan amanah trust corporation
2311 perbadanan awam public corporation
2312 perbadanan berbilang negara multinasional corporation
2313 perbadanan seorang corporation sole
2314 perbandaran municipality
2315 perbarisan cam identification parade
2316 perbatasan udara air frontier
2317 perbicaraan trial
2318 perbicaraan olok-olok mock trial
2319 perbicaraan terus summary trial
2320 perbuatan atau peninggalan act or ommission
2321 perbuatan berjustifikasi justifiable act
2322 perbuatan kebankrapan act of bankruptcy
2323 perbuatan menindas oppressive act
2324 perbutan menyalahi undang-undang illegal practice
2325 perbuatan niat jahat malicious act
2326 perbuatan notarial notarial act
2327 perbuatan rasuah corrupt practice
2328 perbuatan salah wrong act
2329 perbuatan salah boleh dakwa actionable wrong
2330 perbuatan terbuka overt act
2331 percantuman merger
2332 percantuman dan penyatuan joinder and consolidation
2333 percantuman isu joinder of issue
2334 percantuman kausa tindakan joinder of causes of action
2335 percantuman pihak joinder of parties
2336 percubaan probation;attempt
2337 percubaan ambil alih tak-over bid
2338 percuma gratis
2339 perdagangan trade (commerce)
2340 perdagangan gelap ilicit traffic
2341 perdamaian reconciliation
2342 perdaya deceive
2343 perdayaan deception
2344 perempuan bersuami married woman
2345 perhimpunan assembly
2346 Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu General Assembly of the United Nations
2347 perhimpunan pleno plenary assembly
2348 perihal dagangan trade description
2349 perikatan alliance
2350 periksa balas cross examine
2351 peringanan commutation (sentence)
2352 perintah rule (direction by court)
2353 perintah dalam majlis mesyuarat order-in-council
2354 perintah interim interim order
2355 perintah interlokutori interlocutory order
2356 perintah komital order of committal
2357 perintah larangan prohibitory order
2358 perintah letakhak vesting order
2359 perintah mandatori mandatory order
2360 perintah muktamad peremptory order
2361 perintah mutlak order absolute
2362 perintah_nisi order_nisi;rule_nisi
2363 perintah panduan directory order
2364 perintah pelepasan kebankrapan order of discharge in bankcruptcy
2365 perintah pelepasan mutlak absolute order of discharge
2366 perintah pemisahan separation order_
2367 perintah penahanan attachment order
2368 perintah penerimaan receiving order
2369 perintah penghukuman adjudication order
2370 perintah perlindungan protective order
2371 perintah seperti dikehendaki order in terms
2372 perintah seperti dipohon order as prayed
2373 perisytiharan declaration
2374 perisytiharan darurat declaration of emergency
2375 perisytiharan perang declaration of war
2376 perizaban reservation (of land)
2377 perjalanan urusan course of business
2378 perjanjian agreement
2379 perjanjian am general act (of international agreement)
2380 perjanjian armistis armistice agreement
2381 perjanjian berkekalan perpetual agreement
2382 perjanjian bertulis agreement in writing
2383 perjanjian damai-sentara truce agreement
2384 perjanjian eksekutif executive agreement
2385 perjanjian kolektif collective agreement
2386 perjanjian komoditi antarabangsa international commodity agreement
2387 perjanjian konsesi conscession agreement
2388 perjanjian lisan oral agreement
2389 perjanjian penurunan devolution agreement
2390 perjanjian pewarisan inheritance agreement
2391 perjanjian pinjaman loan agreement
2392 perjanjian semasa contemporaneous agreement
2393 perjanjian solus solus agreement
2394 perjanjian tak sah void agreement
2395 perjanjian tarik diri knock out agreement
2396 perjanjian tersirat implied agreement
2397 perkadaran rating
2398 perjanjian berpotensi poligami potentially polygamous marriage
2399 perjanjian ikut adat customary marriage
2400 perkahwinan poligami_ polygamous marriage
2401 Perkara Article (of Constitution or Treaty)
2402 perkara fakta point of fact
2403 perkara-perkara prjanjian articles of agreement
2404 perkara-perkara persatuan articles of association
2405 perkara undang-undang point of law
2406 perkhidmatan bersama joint services
2407 Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Judicial and Legal Service
2408 perkhidmatan negara national service
2409 perkhidmatan tentera military service
2410 perkiraan arragement
2411 perkiraan keselamatan serantau regional security arragement
2412 perkongsian partnership
2413 perkongsian berhad limited partnership
2414 perkongsian ikut kehendak partnership at will_
2415 perkosa ravish
2416 perlanggaran keistimewaan breach of privilege
2417 perlanggaran undang-undang breach of law
2418 perlanggaran waranti breach of warranty
2419 perlanjutan masa extension of time
2420 perlembagaan constitution
2421 perlembagaan bertulis written constitution
2422 perlembagaan boleh lentur flexible constitution
2423 Perlembagaan Malaysia Constitution of Malaysia
2424 Perlembagaan Persekutuan Federal Constitution
2425 perlembagaan syarikat constitution of company
2426 perlembagaan tak bertulis unwritten constitution
2427 perletakhakan semula tanah re-vesting of land
2428 perlindungan antarabangsa international safeguard
2429 perlindungan bersyarat qualified privilege
2430 perlindungan diplomatik diplomatic protection
2431 perlindungan mutlak absolute privilege
2432 perlonggokan accumulation
2433 perlucutan kewarganegaraan deprivation of citizenship
2434 pelucuthakan forfeiture
2435 permainan kemahiran game of skill
2436 permainan nasib game of chance
2437 permintaan maaf apology
2438 permit masuk permit of entry
2439 pemodalan pendapatan capitalization of income
2440 permodalan rizab capitalization of reserve
2441 permohonan application
2442 permohonan pemula originating application
2443 perniagaan insurans insurance business
2444 perniagaan meminjamkan wang money lending business
2445 perniagaan pajak gadai pawnbroking business
2446 pernyataan fitnah defamatory statement
2447 pernyataan keliru misleading statement
2448 pernyatan nazak dying statement
2449 pernyataan pembelaan statement of defence
2450 pernyatan silap misstatement
2451 pernyataan tak relevan irrelevant statement
2452 pernyataan tuntutan statement of claim
2453 perolehan acquisition
2454 perolehan kewarganegaraan acquisition of citizenship
2455 perpulauan archipelago
2456 persalingan reciprocity
2457 persaraan superannuation
2458 persatuan perdagangan trade association
2459 persaudagaran merchantile
2460 persediaan preparation
2461 persekutuan federation
2462 perselisihan keterangan discrepancy of evidence
2463 persemendaan affinity
2464 persempadanan delimitation
2465 persetubuhan carnal knowledge
2466 persetujuan haram illicit intercourse
2467 persetujuan haram accord;concurrence;assent;agreement
2468 persetujuan dan penyelesaian accord and satisfaction
2469 persetujuan termaklum tacit consent
2470 persidangan antarabangsa international conference
2471 persubahatan abetment
2472 pertahanan diri self-defence
2473 pertahanan negara national defence
2474 pertalian darah consanguinity
2475 pertikaian dispute
2476 pertikaian antarabangsa international dispute
2477 pertikaian boleh diadili justiciable dispute
2478 pertikaian perdagangan trade dispute
2479 pertikaian perindustrian industrial dispute
2480 pertikaian tak boleh diadili non-justiciable dispute
2481 pertikaian tak boleh timbangtara non-arbitrable dispute
2482 pertikaian undang-undang legal dispute
2483 pertimbangan keutamaan preferential consideration
2484 pertimbangan undang-undang legal consideration
2485 pertuanan suzerainty
2486 pertubuhan society
2487 pertubuhan antarabangsa international organisation
2488 Pertubuhan Buruh Antarabangsa International Labour Organization
2489 pertubuhan perbadanan body corporate
2490 pertubuhan serantau regional organization
2491 pertuduhan charge (court)
2492 pertuduhan jenayah criminal charges
2493 pertukaran kerakyatan change of nationality
2494 pertukaran nota exchange of notes
2495 pertukaran ratifikasi exchange of ratifications
2496 pertukaran surat exchange of letters
2497 pertukaran suratcara exchange of instruments
2498 perubahan asasi hal keadaan fundamental change of circumstances
2499 perubahan material material alteration
2500 perujukan reference (legal proceeding)
2501 perundangan legislation
2502 perundangan antarabangsa international legislation
2503 perundangan darurat emergency legislation
2504 perundangan luar wilayah extraterritorial legislation
2505 perundangan perwakilan delegated legislation
2506 perundangan subsidiari subsidiary legislation
2507 perundingan kolektif collective bargaining
2508 peruntukan provision
2509 peruntukan bersamaan corresponding provision
2510 Peruntukan Diraja Civil List
2511 peruntukan nyata express provision
2512 peruntukan peralihan transitional provision
2513 peruntukan perlu essential provision
2514 peruntukan tersirat implied provision
2515 perusuh rioter
2516 perwakilan delegation;legation;representation (agent)
2517 perwakilan kewajipan delegation of duty
2518 perwakilan kuasa delegation of power
2519 perwujudan gadaian creation of charges
2520 pernyataan beramaran cautioned statement
2521 perzinaan adultery
2522 pesalah offender
2523 pesalah buronan fugitive offender
2524 pesalah juvenil juvenile offender
2525 pesalah muda youthful offender
2526 peserta acceeory
2527 pesisir depan foreshore
2528 pesuruhjaya commissioner
2529 Pesuruhjaya Kehakiman Judicial Commissioner
2530 Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Commissioner for Law Revision
2531 pesuruhjaya perdagangan trade commissioner
2532 Pesuruhjaya Sumpah Commissioner for Oath_
2533 petisyen petition
2534 petisyen bertulis petition in writing
2535 petisyen pilihanraya election peition
2536 Petisyen Rayuan Petition of Appeal
2537 petunjuk kepada juri direction to jury
2538 pewarisan_ inheritance;succession
2539 pewarisan negara state succession
2540 pewasiat testator
2541 piagam charter
2542 piagam wanita women's charter
2543 pihak party
2544 pihak berkuasa authority (body)
2545 pihak berkuasa awam public authority
2546 pihak berkuasa dasar laut seabed authority
2547 pihak berkuasa kompeten competent authority
2548 pihak berkuasa tempatan local authority
2549 pihak dalam kontrak pary to a contract
2550 pihak ketiga third party
2551 pihak menentang adverse party
2552 pihak menuntut claimant
2553 pihak tercedera injured partyaggrieved party
2554 pihak terkilan accountable parties
2555 pihak-pihak bertanggungjawab election peition
2556 pilihanraya election
2557 pilihanraya kecil by-election
2558 pilihanraya umum general election
2559 pindaan amendment
2560 pindaan berbangkit consequential amendment
2561 pindaan dan penyampaian amendment and service
2562 pindah transfer (of cases)
2563 pindah-hak convey
2564 pindahmilik transfer (of land)
2565 pisah dan umpuk sever and apportion
2566 plaint plaint
2567 plaintif plaintiff
2568 plaintif nominal nominal plaintiff
2569 plider pleader
2570 pliding pleading
2571 poligami polygamy
2572 polisi insurans policy of assurance
2573 polisi awam public policy
2574 portfolio portfolio
2575 positivisme_ positivism
2576 positivisme undang-undang legal positivism
2577 post-mortem post-mortem
2578 postliminium postliminium
2579 potong delete
2580 praandaian presupposition
2581 praecipe praecipe
2582 prapembayaran prepayment
2583 prasyarat pre-condition;prerequisite
2584 premis sewa terkawal rent-controlled premises
2585 premium insurans insurance premium
2586 prerogatif prerogative
2587 preskripsi prescription
2588 preskripsi akuisitif acquisitive prescription
2589 prinsip am general principle
2590 prinsip am undang-undang general principles of law
2591 prinsip asasi undang-undang antarabangsa fundamental principle of international law
2592 prinsip domisil domicile principle
2593 prinsip estopel estoppel principle
2594 prinsip kemanusiaan humanitarian principle
2595 prinsip kerakyatan nationality principle
2596 prinsip kerakyatan aktif active nationality principle
2597 prinsip kerakyatan pasif passive nationality principle
2598 prinsip kewilayahan objektif objective territorial principle
2599 prinsip liabiliti ketat strict liability principle
2600 prinsip sama jarak equidistance principle
2601 prinsip sektor sector principle
2602 prinsip undang-undang principle of law
2603 prinsipal principal (agency)
2604 prioriti priority
2605 privasi privacy
2606 privatir privateer
2607 priviti privity
2608 pro-forma pro-forma
2609 pro rata pro rata
2610 probet dan surat kuasa mentadbir probate and letters of administration
2611 proces verbal proces verbal
2612 profesion undang-undang legal profession
2613 proklamasi proclamation
2614 proksi proxy
2615 proktor proctor
2616 prokurasi procuration (agency)
2617 propaganda propaganda
2618 proposisi proposition
2619 prosedur procedure
2620 prosedur jenayah criminal procedure
2621 prosedur pertentangan adversary procedure
2622 prosedur sivil civil procedure
2623 proses jenayah criminal process
2624 proses kehakiman judicial process
2625 proses pembentukan undang-undang law-creating process
2626 proses pemula originating process
2627 proses undang-undang process of law
2628 prosiding proceedings
2629 prosiding hal-ehwal suami isteri matrimonial proceeding
2630 prosiding interlokutari interlocutory proceeding
2631 prosiding jenayah criminal proceedings
2632 prosiding kehakiman judicial proceedings
2633 prosiding komital committal proceeding
2634 prosiding luar aturan irregular proceeding
2635 prosiding niat jahat malicious proceedings
2636 prosiding pencelah intervener proceeding
2637 prosiding pertentangan adversary proceeding
2638 prosiding undang-undang legal proceeding
2639 prosiding_Chancery Chancery proceeding
2640 prospektif prospective
2641 prospektus prospectus
2642 protektorat protectorate
2643 protektorat kolonial colonial protectorate
2644 protes protest (document)
2645 protokol protocol
2646 proviso proviso
2647 publisis publicist
2648 pujuk-lari entice
2649 pujuk-rayu solicit (corruption)
2650 pulau terapung floating island
2651 pungutan suara referendum
2652 pusaka turun-menurun heirloom
2653 quantum meruit quantum meruit
2654 quia timet quia timet
2655 quo warranto quo warranto
2656 rahsia rasmi official secret
2657 raja berpelembagaan_ constitutional monarch
2658 Raja dalam Mesyuarat Ruler in Council
2659 rakan sejenayah accomplice
2660 rakyat raja subject of the ruler_
2661 rampas confiscate
2662 rampasan seizure (ship)
2663 rang undang-undang bill
2664 rang undang-undang perbekalan supply bill
2665 rasuah corrupt;corruption
2666 ratifikasi ratification
2667 ratio decidendi ratio decidendi
2668 rayu undi canvass (election)
2669 rayuan appeal
2670 rayuan balas croos-appeal
2671 rayuan meringankan hukuman plea in mitigation
2672 rayuan pengguguran plea in abatement
2673 rebat rebate
2674 referi referee
2675 rejim antarabangsa international regime
2676 rejim undang-undang legal regime
2677 rejim undang-undang teluk legal regime of bays
2678 rekacipta invention
2679 rekreasi recreation
2680 rekriminasi recrimination
2681 rekuisisi requisition
2682 relevan relevant
2683 relief relief
2684 relief interim interim relief
2685 relief sampingan ancillary relief
2686 relief spesifik specific relief
2687 remedi remedy
2688 remedi kehakiman judicial remedy
2689 remedi pemegang gadaian remedies of chargee
2690 remedi penggadai remedies of chargor
2691 remeh dan menyusahkan frivolous and vexatious
2692 remitan remission
2693 renvoi renvoi
2694 reparasi reparation
2695 repatriasi repatriation (nationality)
2696 representasi representation (statement)
2697 reprief reprieve
2698 reprisal reprisal
2699 reputasi reputation
2700 res gastae res gastae
2701 res integra res integra
2702 res ipsa loquitur res ipsa loquitur
2703 res judicata res judicata
2704 res nova res nova
2705 res nullius res nullius
2706 reservasi reservation (treaty)
2707 respit respite
2708 respondeat superior respondeat superior
2709 restitusi restitution
2710 restitutio in integrum restitutio in integrum
2711 retainer retainer
2712 retorsi retorsion
2713 revus sic statibus revus sic statibus
2714 riba usury
2715 ringkasan abstract
2716 ringkasan hakmilik abstract of title
2717 riparian riparian
2718 rizab kewangan monetary reserve
2719 rizab Melayu Malay reservation
2720 rogol rape
2721 rosak rosot biasa fair wear and tear
2722 royalti royalty
2723 ruang column
2724 ruang udara air space
2725 ruat coelum fiat justitia ruat coelum fiat justitia
2726 rukun rule (legal principle)
2727 rukun ekuiti rules of equity
2728 rukun elak mudarat mischief rule
2729 rukun harafiah literal rule
2730 rukun keemasan golden rule
2731 rukun kesepakatan unanimity rule
2732 rukun mencegah kekekalan rule against perpetuity
2733 rukun pentafsiran rules of construcyion
2734 rukun tembakan meriam canon-shot rule
2735 rumah awam public house
2736 rumah judi gaming house
2737 rumah kediaman persendirian private dwelling house
2738 rumah penginapan terbuka common lodging house
2739 rumah perjudian terbuka common gaming house
2740 rumah tahanan remand home
2741 rusuhan riot_
2742 sabitan conviction
2743 sah_ lawful;legitimate;valid
2744 sah diperlakukan legal tender
2745 sahabat wakil next friend
2746 saham stock (company)
2747 sahkan authenticate
2748 saksi witness
2749 saksi belot adverse witness;hostile witness
2750 saksi kompeten competent witness
2751 saksi pakar expert witness
2752 saksi paksa compellable witness
2753 saksi pembela defence witness
2754 saksi pendakwa prosecution witness
2755 salah wrong
2756 salah arah misdirection
2757 salah cantum misjoinder
2758 salah guna misuse
2759 salah konsep misconception
2760 salah laksana keadilan miscarriage of justice
2761 salah laku misconduct
2762 salah laku suami isteri marital misconduct
2763 salah nama misnomer
2764 salah nyata misrepresentation
2765 salah nyata fakta misrepresentation of fact
2766 salah nyata fraud fraudulent mispresentation
2767 salah nyata ikhlas innocent mispresentation
2768 salah pakai misapplication
2769 salah pemerintahan misrule
2770 salasilah pedigree
2771 salasilah keluarga family pedigree
2772 salinan disahkan authenticated copy
2773 salinan sahih authoritative copy
2774 salvaj salvage
2775 saman summons (court)
2776 saman baharu fresh summons
2777 saman dalam kamar summons in chambers
2778 saman pemula originating summons
2779 saman penghutang debtor summons
2780 saman untuk arahan summons for directions
2781 sandaran pledge (n)
2782 sandera hostage
2783 sangkal contradict
2784 sangkalan_ refutation
2785 sanksi sanction
2786 sanksi diplomatik diplomatic sanctions
2787 sanksi ekonomi lihat;sekatan ekonomi
2788 saraan remuneration
2789 saudagar merchant_
2790 scienter scienter
2791 sebab barangkali probable cause;probable reason
2792 sebab dan natijah cause and effect
2793 sebab kematian cause of death
2794 sebagai ganti in lieu of
2795 sebagai perkara bentuk as a matter of form
2796 sebagai perkara fakta as a matter of fact
2797 sebagai perkara prosedur as a matter of procedure
2798 sebagai perkara rekod as a matter of record
2799 sebagai perkara substans as a matter of substance
2800 sebagai perkara undang-undang as a matter of law
2801 sebat whipping_
2802 sebutan mention
2803 sebutan permulaan recital
2804 secara bertulis in writing
2805 secara tertutup in camera
2806 sekat-masuk lock-out
2807 sekatan blockade;restriction
2808 sekatan antarabangsa international blockade
2809 sekatan ekonomi economic sanction
2810 sekatan secara aman peaceful blockade
2811 sekatan semasa aman pacific blockade
2812 sekedudukan cohabition
2813 sekolah diluluskan approved school
2814 sekolah pemulihan akhlak reformatory school
2815 seksyen section
2816 sekuestrasi sequestration
2817 sekuriti security (investment)
2818 selepas kahwin post-nuptial
2819 selepas pemulihan after-care
2820 semata-mata nahas bukan kecuaian mere misadventure not negligence
2821 sempadan boundary
2822 sempadan antarabangsa international boundary
2823 sempadan buatan artificial boundary
2824 sempadan semula jadi natural boundary
2825 semunasabahnya perlu reasonably necessary
2826 senarai kausa singkat short cause list
2827 Senarai Negeri State List
2828 Senarai Persekutuan Federal List
2829 sengaja intentional
2830 senjata api fire arms
2831 senjata berbahaya offensive weapons
2832 senjata dan letupan arms and explosives
2833 senjata maut deadly weapons
2834 sengketa conflict
2835 sengketa undang-undang conflict of laws
2836 sepersetujuan consensus
2837 sepina subpoena
2838 serah-balik extradition
2839 serah-simpan lodged
2840 serahan balik sebahagian partial surrender
2841 serahhak assign
2842 serang-sentuh battery
2843 serangan assault (n)
2844 serangan jenayah criminal assault
2845 serangan ringan common assault;simple assault
2846 serangan sumbang indecent assault
2847 serangan teruk aggravated assault
2848 servitud antarabangsa international servitude
2849 setuju concur
2850 seumur hidup natural life
2851 sewa rent
2852 sewa beli hire-purchase
2853 sewa dua kali ganda double rent
2854 sewa nominal nominal rent
2855 sewa paling rendah ground rent
2856 sewa tahunan annual rent
2857 sewa tetap dead rent
2858 si mati tak berwasiat intestate (person)
2859 si piutang creditor
2860 si piutang bercagar secured creditor
2861 si piutang keutamaan preferential creditor
2862 si piutang mempetisyen petitioning creditor
2863 si piutang penghakiman judgment creditor
2864 si piutang tertunda postpone creditor
2865 siasatan inquiry
2866 siasatan permulaan preminary inquiry
2867 sidang sitting
2868 sifat fidusiari fiduciary capacity
2869 sifat profesional professional capacity
2870 sijil_ certificate
2871 Sijil Jabatan Luar Negeri Foreign Office Certificate
2872 sijil melombong mining certificate
2873 silap fakta mistake of fact
2874 silap undang-undang mistake of law
2875 simpanan deposit
2876 sindik syndic
2877 sistem feudal feudal system
2878 sivil civil procedure
2879 slander slander
2880 slander titel slander of title
2881 soal siasat interrogation
2882 soalan memimpin leading question
2883 sogok bribe
2884 sokongan corroboration
2885 solven solvent
2886 spesifik specific__
2887 standard minimum antarabangsa international minimum standard
2888 standard minimum undang-undang antarabangsa minimum standard of international law
2889 stare decisis stare decisis
2890 status juridikal juridical status
2891 statut statute
2892 stok stock (goods)
2893 suai-manfaat expedient
2894 suaka asylum
2895 suaka luar wilayah extraterritorial asylum
2896 suaka politik political asylum
2897 suami spouse
2898 suami/isteri spouse
2899 suapan gratification
2900 sub judice sub judice
2901 subahat abettor
2902 subjek undang-undang antarabangsa subject of international law
2903 subjugasi subjugation
2904 subpajakan terbitan derivative sublease
2905 subrogasi subrogation
2906 suci hati good faith
2907 sui generis sui generis
2908 sui juris sui juris
2909 suku clan
2910 sumbang indecent assault
2911 sumbangan contribution
2912 sumber alam natural resources
2913 sumber formal Undang-Undang Antarabangsa formal sources of International Law
2914 sumber negara national resources
2915 sumpah_ oath
2916 sumpah bohong perjury
2917 sumpah simpan rahsia oath of secrecy
2918 sumpah taat setia oath of allegiance
2919 sungai berbilang negara multinational river
2920 surat gadai pawn ticket
2921 surat kredit letter of credit
2922 surat kuasa mentadbir dengan wasiat terlampir letter of administration with will annexed
2923 surat kuasa wakil power of attorney
2924 surat kurnia letters patent
2925 surat-menyurat correspondence
2926 surat penentangan letter of defiance
2927 surat tanggung rugi letter of indemnity
2928 suratcara instrument
2929 suratcara boleh niaga negotiable instrument
2930 suratcara kesertaan instrument of accession
2931 suratcara notarial notarial instrument
2932 suratcara tafsiran instrument of interpretation
2933 suratikatan deed
2934 suratikatan hakmilik title deed
2935 suratikatan pemisahan deed of separation
2936 suratikatan penyerahhakan dead of assignment
2937 suratikatan perkiraan deed of arrangement
2938 suratikatan pol deed poll
2939 surcaj surcharge
2940 suruhanjaya tuntutan campuran mixed claims commission
2941 Suruhanjaya Undang-Undang Antarabangsa International Law Commission
2942 susunan table (in schedule)
2943 syak kuat grave suspicion
2944 syarat condition
2945 syarat nyata express condition
2946 syarat positif positive condition
2947 syarat terdahulu condition precedent
2948 syarat terkemudian condition subsequent
2949 syarat tersirat implied condition
2950 syarikat company
2951 syarikat awam public company
2952 syarikat berhad limited company
2953 syarikat bukan pemastautin non-resident company
2954 syarikat induk holding company
2955 syarikat insurans insurance company
2956 syarikat peminjam borrowing company
2957 syarikat persendirian private company
2958 syarikat tak berfungsi defunct company
2959 syer share (company)
2960 syer biasa ordinary share
2961 syer ekuiti equity share
2962 syer kelayakan qualifying shares
2963 syer keutamaan preference share
2964 syer keutamaan boleh tebus redeemable preference share
2965 syer pengasas founders' share
2966 syer pengurusan management share
2967 syer tangguhan deferred shares
2968 syor recommendation
Bil Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
2969 tafsir construe
2970 tafsiran interpretation
2971 tafsiran gramatis grammatical interpretation
2972 tafsiran harafiah literal interpretation
2973 tafsiran lojik logical interpretation
2974 tafsiran sahih authoritative interpretation
2975 tafsiran sejarah historical interpretation
2976 tafsiran statut interpretation of statutes
2977 tafsiran triti interpretation of treaty
2978 tahan detain;remand
2979 tahan diri lihat :_tegah
2980 tahan diri daripada permusuhan lihat :_tegah daripada permusuhan
2981 tahan_in transitu stoppage_in transitu
2982 tahanan detention;remand (n)
2983 tahanan pencegahan prevention detention
2984 tahanan salah wrongful detention
2985 tahun kewangan financial year
2986 tahun taksiran year of assessment
2987 tajuk panjang long title
2988 tajuk ringkas short title
2989 tak berdiskriminasi non-discrimination
2990 tak bersalah non-culpable
2991 tak berwasiat intestate (person)
2992 tak boleh cabul inviolable
2993 tak boleh niaga non-negotiable (cheque)
2994 tak boleh patah irrebuttable
2995 tak boleh runding non-negotiable (settlement)
2996 tak boleh sangkal indeafeasible
2997 tak campur tangan non-intervention
2998 tak cukup insufficient
2999 tak hantar-serah non-delivery
3000 tak konsisten inconsistent
3001 tak material immaterial
3002 tak memadai inadequate
3003 tak mencari keuntungan non-profit
3004 tak moral immoral
3005 tak relevan irrelevent
3006 tak sah illegitimate;invalid;void
3007 tak sah_ab inition void_ab initio
3008 tak saksama inequitable
3009 tak sempurna akal unsound mind
3010 tak sengaja inadvertent
3011 tak siuman lihat :_hilang akal
3012 tak solven insolvent
3013 tak suai-manfaat inexpedient
3014 tak upaya incapable
3015 tak wajar improper (question)
3016 takat liabiliti extent of liability
3017 takrif definition
3018 taksa ambiguous
3019 taksiran assessment
3020 taksiran awalan advanced assessment
3021 tambah enhance (sentence)
3022 tambahan annexture
3023 tambang muatan freight
3024 tambang tetap dead freight
3025 tanah adat customary land
3026 tanah adat pusaka ancestral customary land
3027 tanah berimilik alienated land
3028 tanah bersempadanan adjacent land
3029 tanah desa country land
3030 tanah dominan dominant land
3031 tanah kadaster cadastral land
3032 tanah kerajaan state land
3033 tanah pegangan pajak leasehold land
3034 tanah rizab reserved land
3035 tanah dagangan merchandise mark
3036 tanda hakmilik indicia of title
3037 tanda niaga trade mark
3038 tanda sempadan boundary mark
3039 tandatangan subscribe (declaration)
3040 tangguh sementara stand down (case)
3041 tangguhan deferment
3042 tanggung rugi indemnity
3043 tanggungan charge (liability)
3044 tanggungan sewa rent charge
3045 tanggungjawab responsibility
3046 tanggungjawab kolektif collective responsibility
3047 tanggungjawab menyusut diminished responsibility
3048 tanggungjawab mutlak absolute responsibility
3049 tanggungjawab negara state responsibility
3050 tangkap arrest
3051 tanpa kecermatan dan perhatian sewajarnya without due care and attention
3052 tanpa menjejas without prejudice
3053 taraf diplomatik diplomatic status
3054 tarif tariff
3055 tarikh kelayakan qualifying date
3056 tarikh kembalian return date
3057 tata code (conduct)
3058 tataamalan code of practice
3059 tatakelakuan pemilih electoral behaviour code
3060 tatatertib discipline
3061 tauliah credentials
3062 tawanan captive
3063 tawaran offer
3064 tawaran balas counter offer
3065 tawaran bayar penyelesaian tender of amends
3066 tawaran jualan offer for sale
3067 tawaran selisih cross offer
3068 tawaran terbuka standing offer
3069 tebus rugi redress
3070 tebus rugi diplomatik diplomatic redress
3071 tegah abstention
3072 tegah daripada permusuhan abstention from hostility
3073 teks rundingan negotiating text
3074 teks sahih authoritative text
3075 tempat awam public place
3076 tempat simapanan depository
3077 tempat utama perniagaan principal place of business
3078 tempoh tenure (period)
3079 tempoh hamil period of gestation
3080 tempoh jawatan term of office
3081 tempoh pegangan tanah land tenure
3082 tender tender (contract)
3083 tender awam public tender
3084 tender disetujui terima accepted tender
3085 tenemen tenements
3086 tentu-sah verify
3087 teori kesalahan fault theory
3088 teori keterangan evidentiary theory
3089 teori konstitutif constitutive theory
3090 teori normatif normative theory
3091 teori perdampingan theory of contiguity
3092 teori perisytiharan declaratory theory
3093 teori tanpa salah no fault theory
3094 teori transformasi transformation theory
3095 terakhir dan muktamad final and conclusive_
3096 terakru accrued
3097 terbatal void
3098 terbukti proved
3099 terbukti sebaliknya disproved
3100 terdahulu dari ini hereinbefore
3101 terhalang daripada membela precluded from defending
3102 terhenti terpakai cease to apply
3103 terikat di sisi undang-undang legally bound
3104 terikatjamin bound over
3105 terima-pakai adopt (law)
3106 terkilan aggrieved
3107 terletakhak vested
3108 terma asasi fundamental terms
3109 terma dan syarat terms and conditions
3110 terma inominat innominate term
3111 terma tersirat implied term
3112 territorium nullius territorium nullius
3113 tersirat implied
3114 tertakhluk subject to
3115 tertib profesional professional conduct
3116 tertuduh accused (n)
3117 tertuduh bersama co-accused_
3118 terusan antarabangsa international canal
3119 terusan buatan artificial canal
3120 testimoni testimony
3121 testimoni boleh dipercayai credible testimony
3122 thalweg thalweg
3123 tiada bantahan no objection
3124 tidak bersalah not guilty
3125 tidak bersesuaian repugnant
3126 tidak membuat forbearing to do
3127 tidak memihak impartiality
3128 tiada terbuki not proven
3129 tikas pasang perbani high-water mark
3130 timbangtara arbitration
3131 tindakan action ; act
3132 tindakan agresi act of aggression
3133 tindakan balas cross-action
3134 tindakan eksekutif executive act; act of the executive
3135 tindakan_in rem action_in rem
3136 tindakan interim interim measures
3137 tindakan kehakiman judicial act
3138 tindakan kerana fitnah action for defamation
3139 tindakan slander action for slander
3140 tindakan kolektif collective act
3141 tindakan menyalahi undang-undang illegal act
3142 tindakan ministerial ministerial act
3143 tindakan Negara act of State
3144 tindakan negara berdaulat act of sovereign state
3145 tindakan pakat-sulit collution action
3146 tindakan penguatkuasaan enforcement actions
3147 tindakan penjarahan act of depredation
3148 tindakan pentadbiran administrative action
3149 tindakan penutup final act (of international agreement)
3150 tindakan permulaan preliminary act
3151 tindakan permusuhan act of hostility; hostile act
3152 tindakan perwakilan representative action
3153 tindakan punitif punitive action
3154 tindakan relator relator action
3155 tindakan salah wrong act
3156 tindakan sivil civil action
3157 tindakan tak berbaik-baik unfriendly act
3158 tindakan terbitan derivative action
3159 tindakan terlindung privileged action
3160 tindik perforation
3161 tinggal langsung desert (matrimonial law)
3162 tingkah laku demeanour
3163 tipu_ cheat
3164 tol toll
3165 tolak reject
3166 tolakan set-off
3167 tort tort
3168 tort antarabangsa international tort
3169 totalitarianisme totalitarianism
3170 transaksi transaction
3171 transit tak terganggu unimpeded transit
3172 transkrip diperakui certified transcript
3173 travaux preparatiores travaux preparatiores
3174 tred trade (skill)
3175 tred mengganggu offensive trade
3176 tribunal tribunal_
3177 tribunal antarabangsa international tribunal
3178 Tribunal Pelaburan Antarabangsa International Investment Tribunal
3179 tribunal pentadbiran administrative tribunal
3180 tribunal perindustrian industrial tribunal
3181 Tribunal Rayuan Cukai Pendapatan Income Tax Appeal Tribunal
3182 tribunal serantau regional tribunal
3183 Tribunal Tentera Antarabangsa International Military Tribunal
3184 tribunal timbangtara antarabangsa international arbitral tribunal
3185 tribunal timbangtara campuran mixed arbitral tribunal
3186 tripihak tripartite
3187 triti treaty
3188 triti berbilang pihak multilateral treaty
3189 triti kapitulasi_ capitulation treaty
3190 triti laksanaan terus self-executing treaty
3191 triti pembuat undang-undang law making treaty
3192 triti perdagangan commercial treaty
3193 triti perdamaian peace treaty
3194 triti ruang angkasa space treaty
3195 tuan punya proprietary; proprietor
3196 tuan punya bersama co-propreitor
3197 tuan punya tanah propreitor of the land
3198 tuan punya tunggal sole propreitor
3199 tuan rumah landlord
3200 tuan tanah landlord
3201 tubir benua continental slope
3202 tuduh accused (n)
3203 tuduhan accusation
3204 tumpang-cagar tacking
3205 tunda postpone
3206 tunggakan arrears
3207 tunggakan sewa arrears of rent
3208 tuntutan claim
3209 tuntutan balas counterclaim;crossclaim
3210 tuntutan hilang kegunaan claim for loss of use
3211 tuntutan jumlah tertentu liquidated demand
3212 tuntutan kekebalan immunity claim
3213 turun devolve
3214 turn (saksi) stand down (witness)
3215 turun takhta abdicate
3216 ubahsuai modify
3217 ubahsuaian modification
3218 ubahsuaian triti modification of treaty
3219 uberrimae fidei uberrimae fidei
3220 ucapan peguam address of counsel
3221 umur dewasa age of majority
3222 undang-undang law_
3223 undang-undang adat customary law
3224 undang-undang admiralti admiralty law
3225 undang-undang alam sekitar antarabangsa international environmental law
3226 undang-undang am general law
3227 undang-undang anak watan native law
3228 undang-undang antara kota inter-municipal law
3229 undang-undang antara negara inter-state law
3230 undang-undang antarabangsa international law; law of nations
3231 Undang-Undang Antarabangsa Am General International Law
3232 undang-undang antarabangsa antara zaman inter-temporal international law
3233 undang-undang antarabangsa awam public international law
3234 undang-undang antarabangsa persendirian private international law
3235 undang-undang antarabangsa serantau regional international law
3236 undang-undang antitrust antitrust law
3237 undang-undang asing foreign law
3238 undang-undang diri personal law
3239 undang-undang ekonomi antarabangsa international economic law
3240 undang-undang hasil revenue law
3241 Undang-Undang Islam Islamic Law
3242 undang-undang jenayah kuatkuasa kebelakangan retrospective criminal laws
3243 undang-undang kawalan pertukaran mata wang exchange control law
3244 undang-undang kecil by-law
3245 undang-undang kelautan maritime law
3246 undang-undang keluarga family law
3247 undang-undang kewangan antarabangsa international monetary law
3248 undang-Undang Komuniti Community Law
3249 undang-undang moral moral law
3250 undang-undang munisipal miunicipal law
3251 undang-undang negeri state law
3252 undang-undang pentadbiran administrative law
3253 undang-undang perang law of war
3254 undang-undang perang laut law of sea warfare
3255 undang-undang perang udara law of air warfare
3256 undang-undang perbandingan comparative law
3257 undang-undang perdagangan commercial law
3258 undang-undang perlembagaan constitutional law
3259 undang-undang persaudagaran merchantile law
3260 undang-undang persekutuan federal law
3261 undang-undang positif positive law
3262 undang-undang sivil civil law
3263 undang-undang substantif substantive law
3264 undang-undang tatacara adjective law
3265 undang-undang tentera military law
3266 undang-undang transnasional transnasional law
3267 undang-undang triti law of treaties
3268 undang-undang utama supreme law
3269 underait underwrite
3270 undi lebih suara majority vote
3271 undi pemutus casting vote
3272 undi suka ramai popular vote
3273 undi sulit secret ballot
3274 ungkapan expression
3275 ungkapan am general expression
3276 unsur ingredient
3277 unsur mental mental element
3278 untukan allotment
3279 untung profit
3280 upacara pengenangan reference (in memoriam)
3281 upah wage;reward
3282 urusan dealing
3283 urusan bertikaian contentious business
3284 usaha berupa perdagangan adventure in the nature of trade
3285 usaha sendiri self-help
3286 usaha wajar due diligence
3287 usahasama joint venture
3288 usir eject;evict
3289 usufruk usufruct
3290 usul motion; lihat :_proposisi
3291 usul pemula originating motion
3292 usul untuk penghakiman motion for judgment
3293 utama principal place of business
3294 utusan envoy
3295 utusan berkuasa penuh envoy plenipotentiary
3296 utusan luar biasa envoy extraordinary
3297 vesel vessel
3298 vesel negara asing foreign public vessel
3299 vesel pemberontak insurgent vessel
3300 veto veto
3301 veto dua kali double veto
3302 volenti non fit injuria volenti non fit injuria
3303 waad covenant
3304 waad penyekat restrictive covenant
3305 waad tersirat implied covenant
3306 wajar due__
3307 wajib obligatory
3308 wakil attorney
3309 wakil dari segi kepentingan representative in interest
3310 wakil di sisi undang-undang legal representative
3311 wakil diplomatik diplomatic representative
3312 wakil diri personal representative
3313 walau apa pun notwithstanding
3314 wang awam public funds
3315 wang pokok principal_
3316 wang sah legal tender
3317 waran warrant
3318 waran pemenjaraan warrant of commitment
3319 waran penahanan warrant of attachment
3320 waran penangkapan warrant of arrest
3321 waranti warranty
3322 warganegara citizen
3323 warganegara naturalisasi naturalized citizen
3324 waris adat customary heir
3325 waris kadim next-of-kin
3326 warisan bersama umat manusia common heritage of mankind
3327 warta_ gazette
3328 Warta_Persekutuan Gfederal Gazette
3329 wasi executor
3330 wasi_de son tort executor_de son tort
3331 wasiat testament; will
3332 wasiat ambulatori ambulatory will
3333 wasiat lisa nuncupative will
3334 wasikah letter of credence;credentials
3335 wasit umpire
3336 watak baik good character
3337 watak baik dahulu previous good character
3338 wilayah territory
3339 wilayah amanah trust territory
3340 wilayah brkecuali neutral territory
3341 wilayah bukan pemerintahan sendiri non-self governing territory
3342 wilayah pendudukan occupied territory
3343 wilayah serahan ceded territory
3344 wilayah tanggungan dependency
3345 writ writ
3346 writ berendorsan khas specially endorsed writ
3347 writ hantar-serah writ of delivery
3348 writ meleret prolix writ
3349 writ pelaksanaan writ of execution
3350 writ pemilikan writ of possession
3351 writ penahanan writ of attachment
3352 writ penyitaan dan penjualan writ of seizure and sale
3353 writ saman writ of summons
3354 writ terendors endorsed writ
3355 yang digarnis garnishee
3356 yang dijemput invitee
3357 Yang Dipertua Mahkamah Sesyen President Sessions Court
3358 zon bebas free zone
3359 zon berdampingan contiguous zone
3360 zon damai zone of peace
3361 zon diberkecualikan neutralized zone
3362 zon ekonomi economic zone
3363 zon ekonomi eksklusif_ exclusive economic zone
3364 zon litoral littoral zone
3365 zon perikanan fishery zone
3366 zon tentera military zone
3367 zuriat issue (succession)
TOP

Statistik Pelawat


Hari Ini
48
Semalam
50
Minggu Ini
147
Bulan Ini
1228

Keseluruhan
3447592